Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kantova nauka o schematismu
Název práce v češtině: Kantova nauka o schematismu
Název v anglickém jazyce: Kant´s Theory of Schematism
Klíčová slova: Kant, schematismus, schéma, dedukce, kategorie, obrazotvornost, syntéza, čas, pojem, symbol
Klíčová slova anglicky: Kant, schematism, schema, deduction, category, imagination, synthesis, time, concept, symbol
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.04.2014
Datum zadání: 22.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.04.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kantova nauka o schematismu je všeobecně považována za temnou pasáž Kritiky čistého rozumu. Řešení, které Kant poskytl, je chápáno na jednu stanu za relevantní a konzistentní s celkovou intencí díla, na druhou stranu je popírána sama možnost existence transcendentálních schémat. Tato diplomová práce si klade za cíl projasnit otázky, které souvisí nejen se samotným smyslem této kapitoly, ale i další stěžejní otázky, bez kterých nauka o schematismu zůstává nesrozumitelná. Těmi jsou např.: Jaký je vztah nauky o schematismu k transcendentální dedukci kategorií? Nebo: Nenabízí nauka o schematismu další možný způsob dedukce kategorií, odlišný od způsobu, který Kant uskutečnil v transcendentální dedukci?
Seznam odborné literatury
BENNET, Jonathan. Kant´s Analytic. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.
BIRD, Graham. Kant´s theory of knowledge: an outline of one central argument in the 'Critique of Pure Reason'. London: Routledge & K. Paul, 1962.
DETEL, Wolfgang. Zur Funktion des Schematismuskapitels in Kants Kritik der Reinen Vernunft. Kant-Studien. 1978, 69 (1–4), s. 17–45.
HENRICH, Dieter. The Proof structure of Kant´s transcendental Deduction. Kant on pure reason. Oxford: Oxford University Press, 1982, s. 640–659. Dostupné z:http://www.jstor.org/discover/10.2307/20124942?uid=3737856&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103714578233
HERBERT JAMES, Paton. Kant's metaphysic of experience: a commentary on the first half of the Kritik der reinen Vernunft: Vol. 2. London: George Allen & Unwin, 1936.
KANT, Immanuel a Jens TIMMERMANN. Kritika čistého rozumu. 1. vyd. Překlad Jaromír Loužil, Jiří Chotaš, Ivan Chvatík. Praha: Oikoymenh, 2001, 567 s. sv. 36. ISBN 80-729-8035-1.
KANT, Immanuel a Jens TIMMERMANN. Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Felix Meiner, c1998, xxiv, 995 s. ISBN 37-873-1320-6.
REGENBOGEN, Arnim a Uwe MEYER, eds. Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg: Felix Meiner. ISBN 978-378-7325-009.
STRAWSON, P.F. The bounds of sense: an essay on Kant's Critique of pure reason. Repr. London [u.a.], 2004. ISBN 978-041-5040-303.
WOLFF, Robert Paul. Kant: A Collection of Critical Essays. Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1967.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK