Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Handling ve fyzioterapii dospělých
Název práce v češtině: Handling ve fyzioterapii dospělých
Název v anglickém jazyce: Handling in adults physiotherapy
Klíčová slova: respirační handling, kontaktní stimulující terapie, respirační fyzioterapie, pulzní oxymetrie, NIRS
Klíčová slova anglicky: respiratory handling, contact-stimulating physiotherapy, respiratory physiotherapy, oxymetry, NIRS
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.04.2014
Datum zadání: 22.04.2014
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Handling ve fyzioterapii dospělých se zabývá využitím metody respiračního handlingu při využití u dospělých pacientů.
V teoretické části jsou v literární rešerši uvedeny poznatky o polohách těla ve vztahu k dýchání. Dále je popsána metoda respiračního handlingu (RH) a zpracována je i krátká kapitola o měření pomocí near-infrared spectroscopy (NIRS).
V praktické části je provedena studie na 10 probandech s diagnózou CHOPN ve stádiu 3-4 dle stupnice GOLD. Pacienti absolvovali terapii RH v polohách na obou bocích a v pozici korigovaného sedu. Efekt terapie byl hodnocen pomocí funkčních testů páteře, měření obvodů hrudníku, změnou pulzní oxymetrie a změnou saturace smO2 v m.trapezius měřenou pomocí technologie NIRS.
Na základě vyhodnocení statistické významnosti při hladině p < 0,05 byl prezentován pozitivní vliv terapie RH na změnu pulzní oxymetrie a subjektivní vnímání dušnosti. Vyhodnocením měření smO2 v m.trapezius byl vysloven závěr, že poloha na boku je výhodnější pro stimulaci fyziologického dechového stereotypu pomocí metody RH.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis Handling In Adults Physiotherapy summarizes the knowledge of respiratory handling in application on adult patients. Part of the thesis also covers the relationship between body position and respiratory motor control.
Experimental part consists of a clinical study with 10 COPD patients. The patients were treated in 3 positions by respiratory handling therapy.
The result demonstrates a significant change in blood saturation after the therapy in position on a side. It also proves appropriateness of the side position in comparison with sitting.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK