Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Drogová problematika v Československu 1918 - 1960
Název práce v češtině: Drogová problematika v Československu 1918 - 1960
Název v anglickém jazyce: Drug Issues in Czechoslovakia 1918 - 1960
Klíčová slova: drogy, drogová problematika, toxikomanie, dějiny drog, drogová scéna
Klíčová slova anglicky: drugs, drug issuess, drug addiction, history of drugs, drug scene
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.04.2014
Datum zadání: 22.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce má za cíl poskytnout základní přehled o vývoji drogové problematiky v československém státě od jeho vzniku do pádu komunistického režimu. Jednotlivé části práce budou tematicky sestaveny tak, aby co nejnázorněji vynikla nekonzistentnost tohoto vývoje. Na téma bude nahlíženo z pohledu legislativního, kriminologického, medicínského, společenského i praktického. Součástí bude též stručná analýza dosavadního vědeckého zpracování drogové problematiky.
Seznam odborné literatury
DAVENPORT-HINES, R. P. T. Honba za zapomněním: světové dějiny narkotik: 1500-2000. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2004. 503 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-7341-202-0.
JANÍK, Alojz a DUŠEK, Karel. Drogy a společnost. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1990. 342 s. Život a zdraví. ISBN 80-201-0087-3.
NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1997. 347 s. ISBN 80-85917-36-X.
NOŽINA, Miroslav a VANĚČEK, Miloš. Mandragora, morfin, kokain: drogový problém v českých zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu. Vyd. 1. Praha: KLP, 2009. 295 s. ISBN 978-80-86791-60-9.
VANTUCH, Pavel. Drogy a kriminalita. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 171 s. Spisy právnické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Brně = Acta Universitatis Brunensis. Iuridica; sv. 82. ISBN 80-210-0169-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK