Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etické aspekty v novoročních projevech Václava Havla
Název práce v češtině: Etické aspekty v novoročních projevech Václava Havla
Název v anglickém jazyce: Ethical aspects in the New Year's speeches by Vaclav Havel
Klíčová slova: Václav Havel, novoroční projevy, etika, politická etika, pravda, láska, svědomí, svoboda, odpovědnost, mravnost, morálka, hodnoty, demokracie, totalita, odvaha, občanská statečnost
Klíčová slova anglicky: Vaclav Havel, New Year`s speeches, ethics, political ethics, truth, love, conscience, liberty, responsibility, morals, morality, values, democracy, totality, civil courage.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2014
Datum zadání: 18.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.05.2014
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Je možné nalézt v díle Václava Havla - konkrétně v jeho novoročních projevech - stále živou eticko-občanskou/politickou výzvu k úvahám o tématech, která jsou klíčová pro naši společnost a která vyžadují poučené a odpovědné jednání vycházející z mravní celistvosti člověka?

Do jaké míry máme chápat Havlovy myslitelské a politické hodnotící úvahy za kompas ukazující směr jednání a upozorňující na hodnoty, znovu tak potřebné a aktuální?

Cílem diplomové práce je tedy strukturovaně analyzovat etické aspekty v novoročních projevech prezidenta Václava Havla z potřeby zkoumat přínos jeho přesně formulovaných myšlenek, z nutnosti tvořit a doplňovat současný obraz o významu jeho občansko-politického étosu a systematicky tak upozorňovat na důležitost klíčových etických principů v cestě za mravní autonomií a vyzrálejší politickou kulturou.
Seznam odborné literatury
ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-711-3111-3

ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. 3., nezměn. vyd. Praha: Rezek, 2009. 291 s. ISBN 978-80-86027-29-6

BALABÁN, Milan. Víra (u) Václava Havla: noetický sestřih Havlových Dopisů Olze. 2. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. 58 s. Oikúmené, sv. 8. ISBN 978-807-2984-121

BENEDIKT XVI. Caritas in veritate: Láska v pravdě : encyklika o integrálním lidském rozvoji v lásce a v pravdě. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 109 s. ISBN 978-80-7195-414-9

Čtení o Václavu Havlovi: autor ve světle literární kritiky. Vyd. 1. Praha: Institut pro studium literatury, 2013, 192 s. Antologie, 1. ISBN 978-808-7899-007

HALÍK, Tomáš. Ptal jsem se cest. Rozhovor s Janem Jandourkem.Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. 287 s. ISBN 80-717-8573-3

HALÍK, Tomáš. Smířená různost : rozhovor Tomasz DOSTATNI. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 211 s., ISBN 978-807-3678-609

HÄRING, Bernhard. Láska je víc než přikázání. Vyd. 2., v nezkrác. znění 1. Praha: Vyšehrad, 1996. 159 s. ISBN 80-702-1189-X

GRUNTORÁD, Jiří. Informace o Chartě 77, 1978-1990: článková bibliografie. 1. vyd. Brno: Libri prohibiti, 1998. 628 s. ISBN 80-723-9006-6

HAVEL, Václav.Antikódy.Praha: Národní divadlo, 2013. ISBN 978-80-7258-451-2

HAVEL, Václav. Dálkový výslech.Rozhovor s Karlem Hvížďalou. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1990. ISBN 80-702-3042-8

HAVEL, Václav. Dopisy Olze, červen 1979 - září 1982. Vyd. 1. Praha: Atlantis, 1983. 395 s. ISBN 80-710-8009-8

HAVEL, Václav; PREČAN, Vilém. Do různých stran: eseje a články z let 1983-1989. Praha: Lidové noviny, 1990, 527 p. ISBN 80-710-6000-3

HAVEL, Václav. Evropa jako úkol: výběr z projevů 1990-2009. Vyd. 2., dopl., V Knihovně Václava Havla 1. Praha: Knihovna Václava Havla, c2012, 185 s. ISBN 978-80-87490-09-9

HAVEL, Václav. Hry 3. V tomto uspořádání vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2011. ISBN 978-807-4430-38
HAVEL, Václav. Letní přemítání. 1. vyd. Praha: Odeon. ISBN 80-207-0330-6

HAVEL, Václav. Moc bezmocných a jiné eseje. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2012. 330 s. ISBN 978-80-87490-13-6

HAVEL, Václav. Pižďuchové. 2. vyd. Praha: Meander, 2003, 23 s. Modrý slon, sv. 5. ISBN 80-862-8319-4

HAVEL, Václav. Prosím stručně. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Gallery, 2006. s. 254. ISBN 978-80-7258-438-3

HAVEL, Václav. Zahradní slavnost. Praha: Národní divadlo, 2013. 155 s., 16 s. ISBN 978-80-7258-438-3

HEJDÁNEK, Ladislav. Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost. Vyd. 1. Praha: Knihovna Václava Havla, 2009. 108 s. Sešity (Knihovna Václava Havla). ISBN 978-80-903518-7-5

HOLEČKOVÁ, Marta Edith. Cesty českého katolického samizdatu 80. let. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 217 s. Moderní dějiny. ISBN 978-807-0219-836

Charta 77: 1977-1989 : od morální k demokratické revoluci : dokumentace. 1. vyd. Editor Vilém Prečan. Scheinfeld: Čs. středisko nezávislé literatury, 1990. Acta creations, Acta creations;. ISBN 80-900-4221-X

KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu.Vyd. 1. Praha: Práh, 2011. 470 s.ISBN 978-80-7252-347-4

KOHÁK, Erazim. Svoboda. Svědomí. Soužití: kapitoly z mezilidské etiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 216 s. Studijní texty, sv. 33. ISBN 80-864-2935-0

KOSATÍK, Pavel. Česká inteligence: [od Jaroslava Golla po Magora]. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 382 s. ISBN 80-204-2373-7

KRYL, Karel. Země Lhostejnost. Vyd. 1. Praha: Torst, 2012. 170 s. ISBN 978-807-2154-289

MILFAIT, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. 1. vyd. Ve Středoklukách: Zdeněk Susa, 2012. 539 s. ISBN 978-80-86057-78-1

OTÁHAL, Milan. Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999. 162 p. ISBN 80-723-9050-3

PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2007, 135 s. Oikoúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-807-2982-752

PITHART, Petr. Devětaosmdesátý: vzpomínky a přemýšlení : krédo. Vyd. 2. Praha: Academia, 2009. 284 s. Spisy Petra Pitharta, Sv. 2. ISBN 978-802-0018-175

PITHART, Petr. Obrana politiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 2005. 266 p. ISBN 978-802-0013-286

Příležitostný portrét Václava Havla. Vyd. 1. Editorka Anna Freimannová. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013, 375 s. ISBN 978-80-87490-16-7
SOKOL, Jan; PINC, Zdeněk. Antropologie a etika. Vyd. 1. Triton, 2003, 167 s. ISBN 80-725-4372-5

SOKOL, Jan. Etika a život: pokus o praktickou filosofii. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 239 s. ISBN 978-807-4290-633

SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. 6. rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 4.). Praha, 2010, 363 s. Moderní myšlení. ISBN 978-807-4290-565

SOKOL, Jan. Moc, peníze a právo: esej o společnosti a jejích institucích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 291 s. ISBN 978-807-3800-666

SOUSEDÍK, Stanislav. Svoboda a lidská práva: jejich přirozenoprávní základ : esej. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 131 s. Moderní myšlení. ISBN 978-807-4290-367

STRÁNSKÝ, Jiří. Komunismus po česku. Vyd. 2. Praha: Respekt, 2008, 37 s. Respekt. ISBN 978-809-0376-687

SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). Vyd. 2. Praha: Prostor, 2009, 507 s. Edice Obzor, sv. 76. ISBN 80-726-0219-5

SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. Vyd. 1. Litomyšl: Paseka, 2013. 447 s. ISBN 978-80-7432-302-7

SUTOR, Bernhard H. Politická etika. Vyd. 1. Praha: [Institut pro středoevropskou kulturu a politiku], 1996. 391 s. Oikúmené. ISBN 80-860-0517-8

TROJAN, Jakub S. Etické vztahy v ekonomice. Praha: OIKOYMENH, 2012. 215 s. Oikúmené (OIKOYMENH). ISBN 978-80-7298-480-0

VRÁNA, Karel; HAVEL, Václav. Poslání a pokušení slova: dvě eseje. 1. vyd. v tomto uspořádání. Svitavy: Trinitas, 2009, 84 s. sv. č. 194. ISBN 978-808-6885-476

ŽÁK, Jiří. Hovory s V. H.: autentické svědectví o divadle, o kultuře, o letech šedesátých. Praha: XYZ, 2012. 254 s. ISBN 978-80-7388-634-9

Novoroční projevy prezidenta Václava Havla, dostupné z Archivu Pražského hradu: http://old.hrad.cz/president/Havel/speeches/index.html
Předběžná náplň práce
1) Teoretická východiska etického zkoumání. Charakteristika a interpretace základních pojmů a kategorií v rovině individuální a sociální.

(dle B. Sutora, J. Sokola, J. Patočky, J. S. Trojana, L. Ovečky, E. Koháka, S. Sousedíka, P. Pitharta, aj.)

2) Václav Havel v eticko-filosofických souvislostech
Předmětem této kapitoly (vzhledem k tématu) nejsou Havlova životopisná data…

Představení Václava Havla v eticko-filozofických souvislostech:

- Vliv osob a idejí, které Havla osobnostně a intelektuálně „utvářeli“.

- Václav Havel jako mravní autorita z pohledu významných představitelů vědy, kultury a politiky.

3) HAVLOVA NOVOROČNÍ ETICKÁ POSELSTVÍ (v roli filozofa a esejisty)

- Interpretace a zhodnocení všech novoročních projevů prezidenta Václava Havla se zřetelem na jejich filozofický základ, etický obsah a vývoj hlavních myšlenek. Zvážení přínosu daných textů ve světle občanské a politické etiky.

Novoroční projevy v letech: 1990 – 2003 (13 projevů). S výjimkou roku 1993, kdy před rozdělením České a Slovenské Federativní republiky na dva samostatné státy, prezident Havel na protest abdikoval.

4) VÝZNAM HAVLOVA ÉTOSU PRO SOUČASNÉ POLITICKÉ MYŠLENÍ

Primárním zdrojem posouzení jsou, v návaznosti na předchozí kapitolu a jádro práce, Havlovy novoroční projevy.

- Analýza a hodnocení praktického dopadu některých eticko-politických okruhů Havlova myšlenkového světa, které v dnešní společnosti vstupují do pronikavě nových souvislostí.

- Pokus o uvážlivé nastínění Havlovy etické tematiky a zvážení jejího přínosu ke tvorbě hodnot v českém politickém a společenském prostředí.

Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis „Ethical aspects in the New Year's speeches by Vaclav Havel“ interprets and evaluates the content of the New Year's speeches by President Havel in the light of civil and political ethics. In the study part first deals with the theoretical background (the areas of ethical consideration; relationship of ethics, politics, freedom) and also represents Havel`s ethical and philosophical dimension (the philosophical roots and sources of inspiration - the ideas, personalities). The core of thesis analyzes the ethical content and the development of the main ideas New Year's speeches, as well as their contribution to value creation on the road to moral autonomy and a more mature political culture. From the perspective of a new relation and in the context of the former regime, the last chapter reflects on Havel's considerations of ethical topics that are necessary for meaningful functioning of person in society with regard to civil and political ethos.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK