Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny v médiích s příchodem nového majitele. Příklad: MF DNES
Název práce v češtině: Změny v médiích s příchodem nového majitele. Příklad: MF DNES
Název v anglickém jazyce: Changes in Media with the Arrival of a New Owner. Case Study-MF DNES
Klíčová slova: Andrej Babiš, Mladá fronta Dnes, MAFRA, koncentrace vlastnictví médií, akvizice, mediální produkt, nezávislost médií, změny v médiích, politika, podnikání
Klíčová slova anglicky: Andrej Babiš, Mladá fronta Dnes, MAFRA, concentration of media ownership, acquisition, media product, independence of the media, changes in media, politics, business
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.05.2015
Datum zadání: 18.05.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: Mgr. David Chudoba
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BEDNAŘÍK, Petr., JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.

BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum, 2007. 273 s. ISBN 978-80-246-1387-1.

BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6.

ČELOVSKÝ, Bořivoj. Konec českého tisku. V Šenově u Ostravy: Tilia, 2002. 316 s. ISBN 80-86101-51-7.

HALLIN, Daniel C. a MANCINI, Paolo. Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Praha: Portál, 2008. 367 s. ISBN 978-80-7367-377-2.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.

JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4.

JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2015. 390 s. ISBN 978-80-262-0743-6.

MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. 182 s. ISBN 80-7178-840-6.

OSVALDOVÁ, Barbora. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7.

SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In: SCHULZ, Winfried et. al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2011, s. 20-50. ISBN 978-80-246-1980-4.

SOKOL, Tomáš. Tisk a právo. Praha: Orac, 2001. 135 s. ISBN 80-86199-17-7.

ŠMÍD, Milan. Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. Praha: Open Society Fund Praha, 2004. 25 s. ISBN 80-239-4374-X. Dostupné také z: http://www.louc.cz/pril01/smidvlastnictvi.pdf

TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 293 s. ISBN 978-80-7367-683-4.
Předběžná náplň práce
Ve své práci se pokusím postihnout změny, které nastaly v konkrétním tištěném periodiku, tedy Mladé frontě Dnes, v důsledku příchodu nového majitele mediální skupiny MAFRA, současného ministra financí a vicepremiéra Andreje Babiše. Zaměřím se nejen na změny personální, ale také například na nový model vedení redakce a změny ve zpracovávání a obsahu novinářských textů. Cílem práce je načrtnout fungování vlastnictví periodického tisku v České republice a vysledovat současnou situaci v této oblasti na deníku Mladá fronta Dnes.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my paper I will try to demonstrate the changes that have occurred in a particular printed periodical, in that case Mladá fronta Dnes, with the arrival of the new owner of the media group MAFRA, current Finance Minister and Deputy Prime Minister Andrej Babiš. I will focus on personnel changes but also on a new model of leadership and changes in processing of the journalistic texts. The aim of this paper is to outline the functioning of the ownership of periodicals' in the Czech Republic and trace the current situation in this area on the daily Mladá fronta Dnes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK