Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MUSCLES ACTIVATIONS DURING „SHOULDER MOUNT“ POLE ACROBATIC EXERCISE
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: MUSCLES ACTIVATIONS DURING „SHOULDER MOUNT“ POLE ACROBATIC EXERCISE
Klíčová slova: Povrchová EMG, Shoulder Mount, úrazy ramenního pletence, kineziotape, ortéza na tenisový loket.
Klíčová slova anglicky: Surface EMG, Shoulder Mount, shoulder injury, kinesiotape, tennis elbow brace.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.04.2014
Datum zadání: 01.10.2014
Datum a čas obhajoby: 26.01.2016 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2016
Oponenti: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat problematikou ramenního komplexu z pohledu nově rozšiřující se trendu, pole dance. V teoretické části bude popisována funkčnost ramenního komplexu, kineziologie, a biomechanika. Dále se práce bude zabývat patofyziologii netraumatických původu poruch měkkých tkání a možnosti jejich léčby a prevence. V praktické části pak bude na vybraných účastnících proveden experiment, který bude zaměřen na schopnostech preventivních ochranných pomůcek, jako je kineziotape a tenisová ortéza na loket, ovlivnit myoelektrickou aktivaci vybraných svalů ramene. Experiment bude měřen pomocí povrchové EMG.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with the problem of the shoulder complex from the perspective of newly expanding trend, pole dance. The theoretical part will describe function anatomy, kinesiology, and biomechanics of the shoulder complex. Further, will the work described the pathophysiology of non-traumatic origin soft tissue injuries and their treatment procedures and preventions. In the practical part will be perform the experiment on selected participats, the experiment which will focus on the ability of preventive protective equipments, such as kineziotape and tennis elbow brace influence myoelectric activity of chosen muscles of the arm. The experiment will be measured by surface EMG.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK