Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cleavage politics and Europeanisation-induced transformation of the national‎ political space - the case of the Czech Republic
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Cleavage politics and Europeanisation-induced transformation of the national‎ political space - the case of the Czech Republic
Klíčová slova: politické rozpory, politické strany, politický prostor, transformace, evropská integrace/ EU, Česká Republika, media content analysis, correspondence analysis,
Klíčová slova anglicky: cleavages, political parties, political space, transformation, European integration/EU, Czech Republic, media content analysis, correspondence analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.04.2014
Datum zadání: 03.04.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: Mgr. Ing. Petra Cibulková
  Seán Hanley, PhD.
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tato analýza mapuje národní politický prostor a vzorce rozporných politických názorů (cleavages) v České Republice. Procesy globalizace a evropské integrace zanechaly stopy v západní Evropě a měly za důsledek rozdělení voličů ve smyslu vítězů a poražených evropské integrace. V zemích východní Evropy je také relevantní distinkce demarcace vs. integrace (integration vs. demarcation magnet). Tyto protikladné trendy proměňují základní struktury soutěže politických stran v rámci jednotlivých zemí i EU jako celku.
Tato práce analyzuje obsah tištěných médií a rekonstruuje převládající témata a rozpory v rámci politického diskurzu na počátku transformace v polovině 90. let. (volby do Parlamentu 1996) a po vstupu do EU (volby 2010).
Hlavním tezí této práce je, že zatímco v 90. letech se politicky diskurz zaměřoval především na ekonomiku a společenskou i ekonomickou transformaci (s důrazem na klasický rozpor mezi státem a trhem), v roce 2010 se také nově objevují kulturní a post-materiální témata. Při bližším zkoumání vychází najevo důležitost valenčního tématu korupce, který byl od roku 2010 zdůrazňován téměř všemi politickými stranami. Výší zmíněný kulturní rozpor je v kontextu EU viditelný a potenciálně konfliktní, ale v danou chvíli je okrajovou záležitostí. Politické strany typu Úsvit přímé demokracie nově artikulovaly tento rozpor v volbách 2013, ale zatím není jasné, jak budou téma v budoucnu politizovat a jak ostatní politické strany odpoví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This research seeks to map the national political space and assess the prevailing cleavage patterns in the Czech Republic. Processes of globalisation and Europeanisation have left their imprint in Western Europe – splitting the electorate into winners and losers of globalisation and denationalisation. This demarcation vs. integration magnet is also relevant in the CEE region – altering and reshuffling the underlying structure of party competition and EU contestation.
By employing quantitative content analysis of print media the prevailing issue and cleavage dimensions will be reconstructed both during early stages of democratic transition (1996 Parliamentary elections) and after the 2004-EU-enlargement (2010 elections).
While the political discourse and politics in the 1990s are primarily structured by issues of economic transition and post-communist transformation (underlying the classical socio-economic cleavage between market and state), in 2010 also cultural and post-materialist political issues mark the political agenda. Under closer inspection it becomes apparent that the valence issue of poltical corruption is most relevant and addressed by almost all parties in 2010. The expected cultural divide in the European context is visible and potentially conflictive, but for now rather marginal and of secondary importance. Czech political parties, such as the Dawn for Direct Democracy (UPD) have articulated and politicised the cultural divide since the 2013 elections, but it remains to be seen how other parties will react and respond in the near future.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK