Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj německých alpských spolků v Českých zemích do roku 1938
Název práce v češtině: Vývoj německých alpských spolků v Českých zemích do roku 1938
Název v anglickém jazyce: Development of German Alpine Clubs in Czech Lands until 1938
Klíčová slova: historie, alpinismus, alpský spolek, horolezectví, Alpy
Klíčová slova anglicky: hystory, alpinism, Alpine club, climbing, Alps
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.04.2014
Datum zadání: 03.04.2014
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
  PhDr. Jan Hájek, CSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem disertační práce je analýza činnosti nejdůležitějších německých alpských spolků působících v českých zemích a meziválečném Československu do roku 1938. Toto téma bylo stanoveno na základě primárního výzkumu, který vedl k závěru, že převážně členové německých alpských spolků se podíleli na provozování a rozvoji horolezectví v rámci německé národností menšiny v Čechách a na Moravě. Byla potvrzena existence menších neformálních horolezeckých skupin, jejichž činnost je ale velice obtížně zmapovatelná vzhledem k neexistenci dobové dokumentace a pramenů.
Výzkumným souborem pro potřeby této disertační práce byly veškeré pramenné zdroje související s činností německých alpských spolků působících na území Čech a Moravy.
Geograficky je práce vymezena hranicí Čech a Moravy, později hranicí meziválečného Československa. Pro účely dělení jednotlivých kapitol byly jednotlivé sekce rozděleny geograficky dle oblastí svého působení v českých a moravských horolezeckých oblastech.
Aby bylo možné sestavit úplnější obraz vývoje horolezectví, byly stanoveny následující dílčí cíle:
• Sledovat okolnosti vzniku německých horolezeckých spolků.
• Vymezit oblasti, ve kterých tyto horolezecké spolky působily.
• Zjistit a popsat vnitřní organizaci těchto spolků a sociální strukturu členstva.
• Analyzovat ekonomické fungování jednotlivých spolků.
• Zjistit, kdy a jakým způsobem probíhala výstavba chat v Alpách, které německé spolky z Čech vlastnily.
• Zodpovědět otázku, jaká byla lezecká výkonnost německých lezců.
Seznam odborné literatury
AMSTÄDTER, Rainer: Der Alpinismus. Kultur – Organisation – Politik. Wien 1996.
AUFMUTH, M.: Zur Psychologie des Bergsteigens. Frankfurt am Main 1988.
BARTOŠ, Josef: Úvod do metodiky a techniky historické práce. Olomouc: Universita Palackého Olomouc, 1992.
BENEŠ, Zdeněk: Rozumět dějinám. Praha 2002.
BURIAN, Michal: Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918 až 193. Praha 2012.
BURKE, Peter: Variety kulturních dějin. Brno 2006.
COHEN, Gary B.: Němci v Praze 1861–1914. Praha 2000.
ČERNÝ, Zdeněk: Ve znamení stříbrné protěže. Sborník muzea Karlovarského kraje. Cheb: Krajské muzeum Karlovarského kraje, 2009.
DIEŠKA, Ivan: Horolezectví zblízka. Praha 1989.
DREYER, Aloys: Der Alpinismus und der Deutsch-Österreichische Alpenverein, Berlin 1909.
EFMERTOVÁ, Marcela: České země v letech 1848 – 1918, Praha1998.
FAJGL, Pavel. a spol.: Jizerské hory. 1999.
GIDL, Anneliese: Alpenverein. Wien 2007.
HEJTMÁNEK, P. a spol.: Hruboskalsko 1. díl, Jablonec nad Nisou NH Savana 1996. HEJTMÁNEK, HOMOLKA, M.: Skály na Mužském. Jablonec nad Nisou: NH Savana 2000.
HLAVAČKA, Milan: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Praha 1990.
HROCH, Miroslav: Úvod do studia dějepisu. Praha1985.
JIRÁSKO, Ladislav: Praha a začátky organizovaného alpinismu. In: Lidé a hory 2-6/2008
Johann Stüdl, Alpy Praha, Praha 2013.
KANTEZKY, Reingard: Personalbibliographie historischer Persönlichkeiten des Alpinismus, München, Dt. Alpenverein, 1988
KÁRNÍK, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918–1938). Díl I.–III. Praha 2000–2003.
KAŠPAR, Ladislav: Vznik a vývoj turistiky v českých zemích do roku 1914. Disertační práce, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Praha 2007.
KITTLER, Albrecht: Rudolf Kauschka 1883-1960, Dresen 2008.
KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M.: Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 2000.
MERKER, Emil: Rudolf Kauschka – Bergsteiger, Sportler, Lyriker. In: Sudetenland 3, 1961, s. 29–32.
NIMMRICHTER, Walther – KNEITSCHEL, Helmut: Bewahrte Bergheimat. Die sudetendeutschen Sektionen im Alpenverein. Esslingen 1984.
NOVOTNÝ, J: Nepískovcové skály v Čechách (2). Praha: Olympia 1987.
PELC, Martin: Německé turistické spolky v Československu (1918-1938.) In: in Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu. Praha 2008.
PELC, Martin: Slezští alpinisté. Sekce „Silesia“ Německého a rakouského alpského spolku. In: Vlastivědné listy 32, 2006, č. 1, s. 9–11.
PROCHÁZKA, Vladimír: Horolezectví. Praha 1990.
SCHEMMANN, Christine: Pioniere, Abenteuer und Mäzene. Leer 1988.
SCHMIDT-WELLENBURG, Walter: Alpenvereinsgeschichte 1929 – 1967. Manuskript, archiv DAV.
SIMM, Otokar: Rudolf Kauschka. Horolezec citlivé duše. In: Jizerské alužické hory 1997, březen, s.4–5.
SVOJANOVSKY, Klaus D.: Sudetendeutsche Hütte. Lienz 1979.
SÝKORA, Bohumil: Pískaři : kapitoly z historie lezení v Adršpašsko- teplických skalách. Náchod 2004.
ŠINKOVSKÝ, Roman: Německé turnerské hnutí v pohraničních oblastech Čech do roku 1918. Disertační práce, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Praha 2005.
TUREK, Adolf a kol.: Místopisný rejstřík obcí Českého Slezska a severní Moravy Zemský archiv v Opavě, Opava 2004.
WAIC, Marek a kol.: Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu. Praha: Karolinum, 2008.
WAIC, Marek: Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. Praha: Karolinum, 2004.
WAIC, Marek: Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace. Praha, Karolinum, 2013.
Předběžná náplň práce
Práce analyzuje činnost nejdůležitějších německých alpských spolků působících v českých zemích a v meziválečném Československu od doby jejich vzniku do roku 1938. Na základě obecných a specifických vstupních informací souvisejících s alpinismem na konci 19. století je vysvětlena historie alpských spolků a následně rozebrána organizace DuÖAV (Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Německý a rakouský alpský spolek). Práce je členěna dle geografického umístění jednotlivých sekcí. U každé sekce DuÖAV jsou sledovány okolnosti jejího vzniku, vymezeny oblasti působnosti, popsána vnitřní organizace a analyzováno ekonomické fungování. Podrobně je zmapována činnost spolků v Čechách i v Alpách s tím, že na základě výzkumu bylo zjištěno, že nejvýznamnější aktivitou alpských spolků byla výstavba chat v Alpách, které německé spolky z Čech vlastnily. Dalšími aktivitami byla organizace vůdcovství a záchranářství a v místě působnosti spolku pořádání přednášek, plesů a výletů. Dvě kapitoly jsou věnovány nejvýznamnějším osobnostem německého horolezectví v Čechách: Johannu Stüdlovi a Rudolfu Kauschkovi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis analyzes activities of the most important German Alpine clubs operating in the Czech Lands and interwar Czechoslovakia since their establishment until 1938. The history of alpine clubs is explained, and the organization of DuÖAV (Deutscher und Österreichischer Alpenverein, German and Austrian Alpine Association) is analysed, on the basis of general and specific introductory information related to the alpinism in the late 19th century. The thesis is divided according to geographical location of the constituent sections. For each section of DuÖAV, the circumstances of its establishment are monitored, the sphere of its activity is defined, the internal organization is described, and the economic functioning is analyzed. The activities of Alpine clubs in Bohemia and Alps are charted in detail, and based on the research it was discovered that the most important activity of the Alpine clubs was the construction of the Alpine huts, owned by German clubs from Bohemia. Among other activities there were organization of guiding and rescue operations, giving lectures, balls and excursions in their locality. Two chapters are devoted to the most important personalities of the German alpinism in the Czech lands: Johann Stüdl and Rudolf Kauschka.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK