Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autorská prostředí pro tvorbu multimediálních výukových objektů v rámci přípravy učitele
Název práce v češtině: Autorská prostředí pro tvorbu multimediálních výukových objektů v rámci přípravy učitele
Název v anglickém jazyce: Authoring systems for the development of multimedia learning objects in teacher's preparation
Klíčová slova: multimédia, výukový objekt, autorský systém, akční výzkum, učitel, práce
Klíčová slova anglicky: multimedia, learning object, authoring system, action research, teacher, work
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.04.2014
Datum zadání: 03.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá problematikou multimediálních výukových objektů a autorských systémů pro jejich tvorbu. Formou kvalitativního výzkumného šetření zjišťuje nejčastější požadavky na tyto objekty a systémy kladené ze strany učitelů z praxe. Následně práce realizuje teoretickou analýzu běžně dostupných autorských systémů určených pro tvorbu multimediálních výukových objektů a provádí jejich zhodnocení z hlediska zjištěných požadavků. Práce poté konstatuje, že se takový autorský systém, který by dostatečným způsobem vyhovoval zjištěným požadavků, na trhu nevyskytuje, a proto se přistupuje v rámci práce k jeho navržení a zrealizování. Realizovaný systém je poté nasazen v reálném edukačním prostředí a jeho přínos pro učitelovu práci je ověřen provedeným akčním výzkumem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the topic of multimedia learning objects and authoring systems for its design. In the form of a qualitative survey the paper discovers the most frequent practice teachers´ requirements for these objects and systems. Subsequently, the paper carries out theoretical analysis of commonly available authoring systems for multimedia learning object creation and performs their evaluation from the point of view of the identified requirements. After that, the thesis notes that there is no authoring system available on the market that would adequately meet the requirements identified. Therefore, the paper works on the design and realization of such a system. Finally, the designed and implemented system is deployed in a real educational environment and its contribution to the teacher's work is validated by accomplished action research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK