Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní analýza norského a českého pasiva
Název práce v češtině: Kontrastivní analýza norského a českého pasiva
Název v anglickém jazyce: Contrastive analysis of passive voice in Norwegian and Czech
Klíčová slova: pasivum, kontrastivní analýza, slovesný rod, diateze, norština, čeština, překlad, korpus
Klíčová slova anglicky: passive voice, contrastive analysis, voice, diathesis, Norwegian, Czech, translation, corpus
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.04.2014
Datum zadání: 03.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude pojednávat o způsobech využití pasiva v norském a českém jazyce. V teoretické části budou popsány typy pasivních konstrukcí v obou jazycích, přičemž pozornost bude věnována i otázce, jakou roli při používání pasiva hraje sémantika, pragmatika, aktuální členění větné a v neposlední řadě styl. Praktická část bude rozdělena na dva samostatné celky. V prvním bude u obou jazyků zkoumán poměr činného a trpného rodu a zastoupení různých typů pasivních konstrukcí v odborném, publicistickém a uměleckém funkčním stylu. Výsledky této části pak budou podkladem pro druhou část, v níž bude zkoumán způsob překladu pasiva v norských beletristických textech do češtiny. Vedle překladatelských řešení bude pozornost věnována i případným interferencím, které by se mohly projevit zvýšenou frekvencí pasiva oproti české nepřekladové beletrii zkoumané v první části.

1. Úvod
2. Teoretická část
2.1. Slovesný rod
2.2. Pasivum v norštině
2.3. Pasivum v češtině
3. Praktická část
3.1. Výskyt pasiva v nepřekladových textech
3.2. Způsoby překladu pasiva v norských beletristických textech do češtiny
4. Závěr
Seznam odborné literatury
BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992, 467 s.
DANEŠ, František. Mluvnice češtiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 1987, 746 s.
DESCLES, J, Zlatka GUENTCHEVA a Sebastian SHAUMYAN. Theoretical aspects of passivization in the framework of applicative grammar. Amsterdam: J. Benjamins Pub. Co., 1985, vi, 115 p.
ENGDAHL, Elisabet. The choice between bli-passive and s-passive in Danish, Norwegian and Swedish. NORDSEM Report. 1999, č. 3.
FAARLUND, Jan Terje, Svein LIE a Kjell Ivar VANNEBO. Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget, c1997, xxxi, 1223 s.
GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba spisovné češtiny. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 474 s.
KNITTLOVÁ, Dagmar, Bronislava GRYGOVÁ a Jitka ZEHNALOVÁ. Překlad a překládání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 291 s.
KOMÁREK, Miroslav. Mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1986, 536 s.
KOPEČNÝ, František. Základy české skladby. Vyd. 2., přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, 358 s.
LAANEMETS, Anu. The passive voice in written and spoken Scandinavian. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik. 2009, roč. 49.
LØDRUP, Helge. Exceptions to the Norwegian passive: Unaccusativity, aspect and thematic roles. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 2000, roč. 18, s. 37–54.
MISTRÍK, Jozef. Štylistika. 3. uprav. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997, 598 s.
NÆS, Olav. Norsk grammatikk: elementære strukturer og syntaks. 2. utg. Oslo: Fabritius, 1965, 464 s.
ROBERTS, Ian G. The representation of implicit and dethematized subjects. Dordrecht: Foris, 1987, ix, 300 p.
SOKOLOVÁ, Miloslava. Sémantika slovesa a slovesný rod. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1993, 110 s.
SOLSTAD, Torgrim a Benjamin LYNGFELT. Demoting the agent: passive, middle, and other voice phenomena. Amsterdam: J Benjamins, 2006, x, 333 p.
ŠTÍCHA, František. K využívání a významu dvojí formy trpného rodu v současné spisovné češtině. Naše řeč. 1979, roč. 62, č. 2, s. 51-71.
ÅFARLI, Tor Anders. Passive participle agreement in Norwegian dialects. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik. 2009, roč. 49.
ÅFARLI, Tor Anders. The syntax of Norwegian passive constructions. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 1992, xi, 177 p.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK