Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvantita tříslabičných slov v českých projevech nerodilých mluvčích. Na základě nahrávek rusky mluvících respondentů.
Název práce v češtině: Kvantita tříslabičných slov v českých projevech nerodilých mluvčích. Na základě nahrávek rusky mluvících respondentů.
Název v anglickém jazyce: Quantity of trisyllabic words in the Czech speech of non-native speakers. Based on the recordings of Russian speaking respondents.
Klíčová slova: výslovnost|samohláska|kvantita|slovní přízvuk|ruština|čeština jako cizí jazyk
Klíčová slova anglicky: pronunciation|vowel|quantity|word stress|Russian|Czech as a foreign language
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2014
Datum zadání: 01.04.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.08.2014
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- prostudovat relevantní literaturu a na jejím základě určit vhodný metodický postup
- připravit čtené texty podle stanovených kritérií a pořídit audionahrávky projevů rusky mluvících respondentů (6-8 mluvčích)
- provést percepční analýzu realizace kvantity ve vybraných vzorcích tříslabičných slov v porovnání s kanonickou výslovností
- určit míru inter- a intrapersonální variability zkoumaného jevu
- vyvodit závěry
Seznam odborné literatury
Chlumský, J. (1928): Česká kvantita, melodie a přízvuk. Praha.
Palková, Z. (1985): Quantity Variation in Czech Long Vowels: a Case of Style Differentiation. In: P. Janota – O. Schulzová (Eds.) AUC, Phonetica Pragensia VI, pp. 7-23, Praha: UK.
Palková, Z. (2006): Charakteristické rysy zvukové stavby češtiny. In: Hasil, J. (ed.) Přednášky z XLIX. běhu LŠSS. Praha, s. 22–34.
Romaševská, J. (Katsiaryna Ramasheuskaya) (2008): Vybrané výslovnostní problémy při studiu češtiny jako cizího jazyka: výuka na pozadí ruštiny. In: E. Hájková a K. Šebesta (Eds.) Didaktické studie IV. Čeština jako druhý jazyk. Praha: UK v Praze, PedF, pp. 7–29
Sawicka I. (ed.) (2007): Komparacja systemów i funkcjonowania
współczesnych języków słowiańskich 2: Fonetyka/ Fonologia. Uniwersytet Opolski, Opole
2007;s. 461–479
Výslovnost spisovné češtiny I. Praha: SPN 1955, 2. vyd. 1967.
vybrané studie z časopisu Russian Language Journal, Russian Linguistics, Folia Slavica, Phonetica.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK