Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití interaktivní tabule v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Možnosti využití interaktivní tabule v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Possibilities of the Interactive Whiteboard Use at the Lessons of Music
at the First Grade of Elementary Schools
Klíčová slova: interaktivní tabule, interaktivní výuka, hudební výchova, i-učebnice
Klíčová slova anglicky: interactive whiteboard, interactive teaching, misic education, interactive textbooks
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2014
Datum zadání: 26.03.2014
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 15:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce by měla přiblížit problematiku využití interaktivní tabule v hudební výchově, její výhody, případně nevýhody. Cílem teoretické části je postihnout historii využívání IT, základní typy tabulí, jejich charakteristiku, programy, dostupné učební programy apod. Praktická část nabídne několik vlastních ukázek práce s IT, ověřených v hudebně výchovné praxi. Její součástí bude i průzkum využívání IT v hudební výchově učiteli 1. stupně ZŠ na vybraném vzorku škol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Diploma thesis aim is to describe the issue of the interactive whiteboard use, as well as its advantages and disadvantages at the lessons of Music. The goal of the Theoretical part is to cover the history of the interactive whiteboard application, the main types of boards, their characteristics, programmes, available learning programmes etc. The Practical part offers several personal examples of the work with the interactive board proven to be successful in my educational music practice. A research of the use of the interactive whiteboard by the primary teachers at a chosen sample of elementary schools will also be included.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK