Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žánr v nizozemském malířství 16. století. Obraz Hanse Bola "Na vsi" v Národní galerii v Praze
Název práce v češtině: Žánr v nizozemském malířství 16. století. Obraz Hanse Bola "Na vsi"
v Národní galerii v Praze
Název v anglickém jazyce: Genre in Dutch Painting of the 16th Century. Picture of Hans Bol „In the Village“
in the National Gallery in Prague
Klíčová slova: žánr, nizozemské malířství, Hans Bol, 16. století
Klíčová slova anglicky: Genre, Dutch Painting, Hans Bol, 16th Century
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2014
Datum zadání: 09.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.04.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Stav bádání
3. Žánrová malba – východiska, hlavní principy, hlavní malíři – obecný vhled do problematiky nizozemské žánrové malby 16. století.
4. Hans Bol: Na vsi: co nejpodrobnější formální analýza, ikonografický rozbor včetně zhodnocení jeho možných vzorů a následovníků.
5. Závěr: Zhodnocení práce, naznačení možností dalších cest v bádání na dané téma.
6. Seznam použité literatury
7. Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
VACKOVÁ 1999 — Jarmila VACKOVÁ: Odpovědi obrazů. Mistři starého nizozemského malířství. Praha 1999
PANOFSKY 1964 — Erwin PANOFSKY: Early Netherlandish Painting. Massachusetts 1964
RIDDERBOS/VAN BUREN/VAN VAN VEEN 2005 — Bernard RIDDERBOS / Anne Van BUREN /Henk Van VEEN: Early Netherlandish Painting. Amstedam 2005
FREIMANOVÁ 1992 — Milena FREIMANOVÁ: Staré evropské umění. Šternbernský palác. Katalog Národní galerie v Praze. Praha 1992
KOTKOVÁ 1999 — Olga KOTKOVÁ: Netherlandish Painting 1480–1600. The National Gallery in Prague. Illustrated Summary Catalogue. Praha 1999
NEUMANN 1975 — Jaromír NEUMANN: Pieter Bruegel. Praha 1975
JONES/ JONES 2003 — Philippe JONES / Francoise JONES: Pieter Bruegel starší. Praha 2003
BIANCO 2010 — David BIANCO: Bruegel. Praha 2010
NASH 2008 — Susie NASH: Nothern Renaissance Art. Oxford 2008
HORST 2005 — Han Van Der HORST: Dějiny Nizozemska. Praha 2005
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je ikonografický rozbor díla „Na vsi“, pravděpodobně z roku 1560, od nizozemského malíře Hanse Bola (1534–1593). Práce se snaží přiblížit souvislosti žánrové malby v Nizozemí v kontextu soudobých společensko-historických a kulturních událostí. Zkoumá důležitost žánru v nizozemském umění. Porovnává malíře Hanse Bola s dalšími současníky a zkoumá možné vzájemné umělecké vlivy.
Práce je zaměřena na podrobný formální a ikonografický rozbor díla včetně zhodnocení jeho možných vzorů a následovníků. Práce se také zabývá akviziční historií obrazu – jakým způsobem a za jakých okolností se obraz dostal do českých sbírek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the Bachelor thesis is iconographic analysis of the work "The Village scene“ by the Dutch painter Hans Bol (born in 1543 – died in 1593). The thesis deals with genre painting in the Netherlands and trying to link it with contemporary socio-historical and cultural context. The research is about importance of genre in Dutch art. Author is trying to compare the painter Hans Bol with other contemporary painters and he is looking for some possible mutual artistic influences. There is also evaluation of possible models of Hans Bol and his followers. Beside this, the thesis deals with history of the painting - how and when and during which occasion, was the painting bought to the Czech collection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK