Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dušan Samuel Jurkovič a jeho architektonická tvorba v oblasti jižní a východní Moravy
Název práce v češtině: Dušan Samuel Jurkovič a jeho architektonická tvorba v oblasti jižní a východní Moravy
Název v anglickém jazyce: Dušan Samuel Jurkovič and his architectural design in the southern and the eastern Moravia
Klíčová slova: Dušan Samuel Jurkovič, architektura, secese, vila, křížová cesta, lázeňské domy, Morava
Klíčová slova anglicky: Keywords: Dušan Samuel Jurkovič, architecture, Art Nouveau, villa, stations of the cross, bathhouses, Moravia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.03.2014
Datum zadání: 23.04.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.04.2014
Datum a čas obhajoby: 12.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka bude pracovat na zvoleném tématu v součinnosti se školitelem - vedoucím práce. Předpokladem k úspěšnému dokončení práce je pečlivá práce s dosavadní existující domácí i zahraniční literaturou, pravidelné konzultace s vedoucím práce, a postupné předkládání dosažených výsledků ke kontrole.

Předpokladem pro úspěšné dokončení a obhájení práce je použití veškeré dostupné literatury, a její pečlivé uvádění v ponámkách pod čarou, které musejí být uváděny v podobě stanovené vnitřními předpisy a především v souladu s citačním uzem ÚDKU KTF UK v Praze.

1) Úvod - volba tématu a shrnutí dosavadní literatury k tématu
2) Stať - hlavní badatelský problém, rozčleněný do jednotlivých kapitol na základě předchozí dohody se školitelem (vedoucím práce)
3) Závěr - obsahující závěrečné shrnutí problematiky + případný posun v bádání jehož bylo v průběhu práce autorkou dosaženo
4) Seznam vškeré použité literatury, upravený v souladu s vnitřními předpisy ÚDKU KTF UK pro zadávání a vypracování bakalářských a magisterských diplomových prací. (viz. dále jen citační úzus ÚDKU KTF UK v Praze)
5) Obrazová příloha včetně popisků obrázků
6) Seznam vyobrazení (včetně zdrojů z nichž byly jednotlivé snímky
získány!)
Seznam odborné literatury
Publikace:

SEDLÁK, Jan. Brno secesní, Brno, 1993

WITTLICH, Petr. Česká secese, Praha,1982

ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Praha, 2001

ŽÁKAVEC, František. Dílo Dušana Jurkoviče, Praha, 1929

KŠICOVÁ, Danuše. Secese, slovo a tvar, Brno, 1998

BOŘUTOVÁ-DEBNÁROVÁ, Dana. Dušan Jurkovič: osobnost a dielo, Bratislava, 1993

SEDLÁK, Jan. Slavné brněnské vily. 77 domů s příběhem, Praha, 2013

LEHMANNOVÁ, Martina. Dušan Jurkovič – Architekt a jeho dům, 2010

LUKEŠ, Zdeněk. Stavby a architekti pohledem Zdeňka Lukeše, Praha, 2013

BOŘUTOVÁ, Dana. Architekt Dušan Samuel Jurkovič, Slovart, 2010

Časopisy/noviny:

SOKOL, Emil. Jurkovičova výstava. Lidové noviny, 1906, roč. 14

STARÝ, O. Architekt Dušan Jurkovič. Architektura ČSR, 1946, roč. 5, č. 1

MÁDL, Karel, Bohuslav. Dušan Jurkovič. Zlatá Praha, 1901, roč. 18

MÁDL, Karel, Bohuslav. Dušan Jurkovič. Zlatá Praha, 1911, roč. 28

JURKOVIČ, Dušan. Rodinné domky. Lidové noviny, 1907, roč. 15, č. 12, s. 6

BOŘUTOVÁ, Dana. Dušan Jurkovič – architekt genia loci. Architektúra a urbanismus. 3, 1991, roč.25

DULLA, Matúš. Dušan Jurkovič. Památková péče na Moravě. 2003/

Fórum architektúry 5/2010

Katalog výstavy:

JURKOVIČ, Dušan. Výstava Dušana Jurkoviče v Žabovřeskách od 26. srpna do 20. září 1906. 1.vyd.Brno, 1906

BOŘUTOVÁ, D - ZAJKOVÁ, A., DULLA, M. Dušan Jurkovič: Súborná výstava architektonického diela, 1.vyd. Bratislava, 1993
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Dušan Samuel Jurkovič a jeho architektonická tvorba v oblasti jižní a
východní Moravy“ se zabývá životem a tvorbou slovenského architekta, návrháře nábytku a etnografa Dušana Samuela Jurkoviče, který žil v letech 1868 – 1947. První část práce je věnována osobě samotného architekta, druhá část se zaměřuje na jeho tvorbu v oblasti Moravy, zvláště v Luhačovicích, na Svatém Hostýně a na Pustevnách v Beskydech. Třetí část práce se podrobně věnuje Jurkovičově vlastní vile v Brně – Žabovřeskách a na jejím příkladu vysvětluje specifičnost Jurkovičovy osobité architektury. Součástí bakalářské práce je obrazová příloha.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis „Dušan Samuel Jurkovič and his architectural design in the southern and the eastern Moravia region“ follows up the life and works of the Slovak architect, furniture designer and ethnographer Dušan Samuel Jurkovič (1868 – 1947). The first part of the thesis is focused on the architect himself, the second part is dedicated to his work in the Moravia region, especially in Luhačovice, Svatý Hostýn and Pustevny in Beskid Mountains. The third part explains the specialties of Jurkovič's distinctive architecture by examining his own villa in Brno-Žabovřesky. This bachelor thesis includes image attachments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK