Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Firewalking - přechodový rituál v současném světě pohledem aktérů
Název práce v češtině: Firewalking - přechodový rituál v současném světě pohledem aktérů
Název v anglickém jazyce: Firewalking – rite of passage of the contemporary word from its participants point of view
Klíčová slova: obřad, rituál, přechodový rituál, tradiční společnost, žhavé uhlí
Klíčová slova anglicky: rite, ritual, rite of passage, traditional societies, hot ember
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2014
Datum zadání: 24.03.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Přechodové rituály provázejí život člověka od pradávna. Jejich význam pro jedince i širší společenství byl značný v tradičních kulturách, ale ani v současných společnostech neztratily přechodové rituály svou základní funkci (roli). Stále ohraničují životní cykly jednotlivců, stále jsou součástí klíčových životních události jednotlivců, rodin i širších společenských skupin. A to i přesto, že si jejich aktéři často neuvědomují, že procházejí (prošli) právě přechodovým rituálem. Naopak u některých rituálů dochází k jejich revitalizaci (výroční obřady) a některé „nové“ rituály jsou dnes praktikovány v prostředí, kde se dosud nevyskytovaly. To se týká např. i rituálu přechodu přes žhavé uhlí v současné české společnosti.
Základním cílem bakalářské práce bude zjistit, co vede dnešního člověka k účasti (absolvování) na rituálu přechodu přes žhavé uhlí, a to z pohledu aktérů, kteří již tímto rituálem prošli. Metodicky se bude bakalářská práce opírat o kvalitativní výzkum s použitím technik pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný vzorek bude tvořit osm až deset účastníků rituálu přechodu přes žhavé uhlí, který proběhl v červnu roku 2013 v jedné obci na území České republiky. Polostrukturované rozhovory budou zaměřeny na tři problémové roviny. 1) charakteristika průběhu rituálu a aktivní účasti respondenta při jeho absolvování, 2) reflexe důvodů k účasti na rituálu a reflexe splněných /nesplněných očekávání a 3) pohled aktérů na samotný rituál a jejich účast v něm s odstupem času. Vlastnímu výzkumu v terénu bude předcházet studium relevantní literatury.
Seznam odborné literatury
Disman M.: Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, Praha: Karolinum 199.
Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování), Praha: OIKOYMENH 1993.
Fustel de Coulanges - Antická obec, Praha: Sofis 1998.
Gennep, A.: Přechodové rituály, Praha: NLN 1997
Grimes, R. L.: Beginnings in Ritual Studies, University Press of America 1982.
Hendl J. – Kvalitativní výzkum, Praha: Portál 2005.
Turner, V.: Průběh rituálu, Brno: Computer Press 2004.
Turner, V.: From Ritual to Theater and Back: the Human seriousness of Play, New Yourk: PAJ Publications 2001.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK