Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Funktionsverbgefüge und ihr Gebrauch in deutschen publizistischen Texten
Název práce v jazyce práce (němčina): Funktionsverbgefüge und ihr Gebrauch in deutschen publizistischen Texten
Název práce v češtině: Verbonominální vazby a jejich užití v německých publicistických textech
Název v anglickém jazyce: Light verb constructions and their using in German journalistic texts
Klíčová slova: verbonominální vazba, funkční sloveso, plnovýznamové sloveso, publicistické texty
Klíčová slova anglicky: light verb construction, function verb, full verb, journalistic texts
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2014
Datum zadání: 19.01.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Dr. phil. Elisabeth Martschini, Mag. phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část- vymezení a definice pojmů funkční sloveso a verbonominální vazby na základě odborné literatury, porovnání údajů z jednotlivých odborných publikací

Praktická část: sledování frekvence verbonominálních vazeb v německých seriózních a neseriózních denících, zpracování a analýza získaných poznatků a jejich porovnání
Seznam odborné literatury
HELBIG, Gerhard, BUSCHA, Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländeruntericht. Berlin und München: Langenscheidt, 2001.

DUDEN: Grammatik der deutschen Gegenwartsprache. Mannheim, 1997

ERBEN, Johannes: Deutsche Grammatik. Frankfurt am Main. Fischer – Taschenbuch – Verlag, 1983.

GÖTZE, Lutz, HESS – LÜTTICH, W. B. Knaurs Grammatik der deutschen Sprache. Sprachsystem und Sprachgebrauch. München: Knaur, 1989.

FLEISCHER, Wolfgang, HELBICH, Gerhard, LERCHNER, Gotthart: Deutsche Sprache-Kleine Enzyklopädie. Frankfurt am Main: Peter Lang 2001

BERGLOVÁ, Eva, FORMÁNKOVÁ, Eva, MAŠEK, Miroslav: Moderní gramatika němčiny. Bratislava: Fraus, 2003.

SOMMERFELDT, Karl – Ernst, STARKE, Günther: Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1992.

SCHIPPAN, Thea: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2002.

SCHULZ, Dora, Griesbach Heinz: Grammatik der deutschen Sprache. Ismaning: Hueber, 1992.
Předběžná náplň práce
V teoretické části bude bakalářská práce zaměřena na odbornou sekundární literaturu, kde bude prostudována problematika verbonominálních vazeb a na základě toho budou definovány nejdůležitější pojmy a porovnány získané poznatky na základě jednotlivých publikací. V praktické části se bude práce zabývat německými novinovými články seriózního i bulvárního tisku a budou vyhledávány verbonominální vazby v různých rubrikách. Poté bude porovnána četnost výskytu daného jevu a důkladněji budou zanalyzovány získané údaje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the theoretical part the Bachelor thesis will be concentrated to some secondary literature sources, where will be studied issue of the light verb construction and then will be defined the most important terms and will be compared acquired information in the specialized publications. In the practical part will be worked with German newspaper articles of quality and tabloid press. Light verb constructions will be searched in different sections. Then will be compared frequency this phenomenon and will be try to analyse data more gained.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK