Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie a současnost Sokola Domažlice
Název práce v češtině: Historie a současnost Sokola Domažlice
Název v anglickém jazyce: History and present of the Sokol Domažlice
Klíčová slova: Sokol, Šumavská župa, historie, současnost, Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner
Klíčová slova anglicky: Sokol, County of Šumava, history, present, Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2014
Datum zadání: 13.03.2014
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: M.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Jana Hájková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
Seznam odborné literatury
WALDAUF, Jan. Sokol: Malé dějiny velké myšlenky.Luhačovice, 2007
PROCHÁZKA, Zdeněk. Domažlice. Domažlice, Nakladatelství Českého lesa, 2002
ŽIŽKA, J. Dějiny a současnost Sokola. Praha: ČOS, 2005.
Kronika města Domažlice
Kronika Sokola Domažlice
Předběžná náplň práce
Tato práce by měla přiblížit historii Sokola v Domažlicích i jeho fungování v dnešní době. Okrajově se práce bude věnovat obecným dějinám Sokola v Čechách, vzniku a událostem, které se podílely na vzniku Sokola v Domažlicích nebo jeho působení ovlivnily.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis should approach the history of Sokol in Domažlice and its functioning today. Marginally should devote to general history of Sokol in Czech Countries, formations and events, that have participated to foundation of Sokol in Domažlice or affected his working.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK