Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén dobra v dějinách filosofie
Název práce v češtině: Fenomén dobra v dějinách filosofie
Název v anglickém jazyce: Phenomenon of Good in history of philosophy
Klíčová slova: dobro, dějiny, změny, etika, Sókratés, Platón, Aristotelés, Akvinský, Bacon, Kant
Klíčová slova anglicky: good, history, changes, ethics, Socrates, Plato, Aristotle, Aquinas, Bacon, Kant
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2014
Datum zadání: 24.02.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza fenoménu dobra z diachronního a synchronního hlediska

Dobro ve starém Řecku
Dobro a novoplatonismus
Dobro a Augustin
Dobro u Descarta, Spinozy a Leibnize
Dobro u Kanta a Hegela
Novopozitivismus a problém dobra
fenomenologie a dobro
postmoderna a dobro
Seznam odborné literatury
Aristoteles. Etika Nikomachova. Praha: Rezek, 1996, 80-901796-7-3
Platon. Gorgias. Praha: Oikoymenh, 1992, 80-7298-005-X
Kant, Immanuel. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1976, 80-205-0152-5
Patočka, Jan. Sokrates. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 80-04-25383-0, 80-04-24383-0
Předběžná náplň práce
Idea Dobra v Platónově filosofii
Etika Nikomachova a pojetí eudaimonie
Tomáš Akvinský
Kantova etika povinnosti
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Idea of Good in Platon’s philosophy
Nicomachean Ethics and eudemian ethics
Thomas Aquinas
Kant´s moral obligation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK