Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vzdělávání dětí se zrakovým postižením se zaměřením na hudební výchovu
Název práce v češtině: Vzdělávání dětí se zrakovým postižením se zaměřením na hudební výchovu
Název v anglickém jazyce: Education of Visually Impaired Children with Focus on Music Education
Klíčová slova: zrakově postižené dítě, hudební výchova, Základní umělecká škola, konzervatoř
Klíčová slova anglicky: visually impaired children, music education, Basic Art School, conservatory
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2014
Datum zadání: 11.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem této bakalářské práce je vzdělávání dětí se zrakovým postižením se zaměřením na hudební výchovu. Cílem práce je zmapovat současnou situaci vzdělávání zrakově postižených s důrazem na výuku hudby. Současná situace pak bude v práci porovnána s postupy, které byly při vzdělávání zrakově postižených dětí používány v minulosti.
V teoretické části je nastíněna problematika vzdělávání žáka se zrakovým postižením, kde bylo čerpáno z přiložené literatury a vybraných odborných pramenů. Tato část se mimo jiné věnuje typům škol pro zrakově postižené, metodám výuky, ale také stručné etiologii zrakových vad a v neposlední řadě uplatnění zrakově postiženého člověka v oblasti hudby.
Druhá (empirická část) práce je opřena o výzkum, který byl proveden na základě dotazníkového šetření a doplněn rozhovory. Výzkum byl vykonán ve školách, které se na vzdělávání zrakově postižených žáků specializují a kde pedagogové kladli důraz na hudební výchovu. Výzkumným cílem bylo zmapovat situaci týkající vhodnosti metod při vzdělávání zrakově postižených a dále zjistit stav dostupnosti speciálních materiálů a pomůcek, které jsou využívány při studiu/výuce hudebně teoretických i hudebně-praktických oborů.

Struktura práce:
1. Úvod
2. Teoretická část
2.1 Stručná historie vzdělávání dětí se zrakovým postižením
2.2 Typy speciálních škol zaměřených na vzdělávání zrakově postižených
2.3 Individuální vzdělávací plán v rámci integrace zrakově postiženého do běžné školy
2.4 Momentální situace ve vzdělávání zrakově postižených dětí
2.5 Specifika vzdělávání dětí se zrakovým postižením
2.6 Stručná etiologie a rozdělení zrakových vad
2.7 Metody při vzdělávání zrakově postižených
2.8 Uplatnění zrakově postiženého člověka v oblasti hudebního vzdělávání
3. Empirická část
3.1 Definice výzkumného cíle
3.2 Metody získávání dat
3.3 Popis vzorku
3.4 Výzkumné hypotézy
3.5 Realizace výzkumu
3.6 Vyhodnocení výzkumu – výsledek analýzy dat
3.7 Interpretace získaných dat vzhledem ke stanoveným hypotézám
4. Závěr
5. Použitá literatura a zdroje
6. Seznam příloh
Seznam odborné literatury
Použitá literatura a zdroje

Legislativní dokumenty:

Vyhláška č. 73/2005 Sb. ., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání


Odborná literatura:


BLAŽKOVÁ, Veronika. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2014. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-646-8.

HRONEK, Jaroslav. Vybrané kapitoly z historie péče o děti s vadami zraku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1971, 125 s.

JELÍNEK, Jiří. Hudební vzdělávání dětí se zrakovým postižením. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, 79 s. ISBN 978-80-7290-473-0.

KEBLOVÁ, Alena. Hmat u zrakově postižených. 1. vyd. Praha: Septima, 1999, 40 s. ISBN 80-721-6085-0.

KEBLOVÁ, Alena. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky základní školy. 1. vyd. Praha: Septima, 1995, 19 s. ISBN 80-85801-62-0.

KEBLOVÁ, Alena. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, 67 s. ISBN 80-721-6191-1.

KREMLIČKOVÁ, Marta a Marie NOVOTNÁ. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele: setkání speciálněpedagogická, sociálněpedagogická a pedagogickodiagnostická. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, 115 s. ISBN 80-859-3760-3.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Oftalmopedie. 2. dopl. vyd. Brno: Paido, 2000, 70 s. ISBN 80-859-3184-2.

MONATOVÁ, Lili. Pedagogika speciální. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1009-6.

MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 289 s. ISBN 80-244-0231-9.
PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010, 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0.

RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika [online]. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, 313 s. ISBN 80-244-1475-9.

SLAVÍKOVÁ, Marie, Miloš KODEJŠKA a Luděk KOVERDYNSKÝ. Teorie a praxe hudební výchovy: sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2009. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, 190 s. ISBN 978-80-7290-422-8.

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3.
VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999, 230 s. ISBN 80-7184-929-4.

VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, 430 s. ISBN 80-246-1074-4.

VALENTA, Milan a Miluše HUTYROVÁ. Přehled speciální pedagogiky: rámcové kompendium oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014, 269 s. ISBN 978-80-262-0602-6.

VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido, 2004, 463 s. ISBN 80-7315-071-9.


Výroční zprávy konzervatoře Jana Deyla – soukromé archivy školy


Internetové zdroje

www.kjd.cz - internetové stránky konzervatoře Jana Deyla
http://rvp.cz- metodický portál RVP
http://www.skolajj.cz- Škola Jaroslava Ježka
http://www.zrakol.cz/uvod- SŠ, MŠ a ZŠ prof. V. Vejdovského
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK