Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Flexicurity v Nizozemí - možnosti jejího využití v českém pracovním právu z komparativního hlediska
Název práce v češtině: Flexicurity v Nizozemí - možnosti jejího využití v českém pracovním právu z komparativního hlediska
Název v anglickém jazyce: Flexicurity in the Netherlands – possible implementation of the concept in comparative perspective
Klíčová slova: Flexicurity, Ochrana zaměstnance, Flexibilita, Pracovní právo, Nizozemsko
Klíčová slova anglicky: Flexicurity, Protection of employee, Flexibility, Labour Law, the Netherlands
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.2014
Datum zadání: 10.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:09.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá strategií flexicurity v kontextu nizozemské právní úpravy a práva Evropské unie, se zaměřením na možné způsoby využití v českém pracovním právu. První kapitola obsahuje stručný historický přehled pracovněprávní matérie, v souvislosti se současnou pracovněprávní úpravou je pozorována inspirace právě konceptem flexicurity. Druhá kapitola analyzuje strategii flexicurity na úrovni Evropské unie, která je prováděna na základě otevřené metody koordinace. Další kapitola se zaměřuje na teoretické vymezení prvků jistoty a flexibility v rámci pracovněprávních vztahů, jež tvoří rovnocenné složky strategie flexicurity. Nizozemské pojetí flexicurity, jež se výrazně odlišuje od původního dánského modelu, je předmětem zkoumání v rámci čtvrté kapitoly. Nizozemská úprava je nahlížena se zájmem o pochopení historických a společenských okolností, které vedly k jejímu přijetí. Podrobně jsou probrány hlavní právní předpisy. V páté kapitole jsou porovnány vybrané aspekty české a nizozemské právní úpravy. Zejména se jedná o detailní komparaci postavení odborových svazů, skončení pracovního poměru a využití alternativních forem zaměstnání. Jsou vytyčeny hlavní rozdíly národních systémů. Následně se práce zabývá návrhy ke změně nizozemského pracovního práva, které byly v roce 2008 představeny Bakkerovo komisí. Závěry komise jsou po náročném vyjednávání sociálních partnerů v současnosti zvažovány jako předloha pro legislativní návrhy ze strany holandské vlády. Závěrem jsou zhodnoceny možnosti užití některých institutů nizozemského systému flexicurity z hlediska možné inspirace pro zavedení do českého právního řádu. Z výsledků komparace vyplývá, že hlavní rozdíly v přístupu k regulaci pracovního trhu pocházejí z odlišných ideových základů a socioekonomických podmínek v jednotlivých zemích. Specifický holandský model konzultativní ekonomiky se jeví jako hlavní původce těchto rozdílů. S přihlédnutím k tomuto zjištění jsou na závěr vytyčeny některé návrhy možných legislativních změn v českém právním řádu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the concept of Flexicurity in the European and Dutch context with possible implications for the Czech Labour Law. The first part is concerned with a short historical overview of the matter, discovering presence of the notion of flexible and secure Labour arrangements in the contemporary Czech legislation. Second part analyses the understanding of Flexicurity as a strategy on European level, promoted in an open method of coordination. The next part focuses on the theoretical concept of security and flexibility of the Labour relations, inevitably combining these integral parts in the strategy of Flexicurity. Dutch concept of Flexicurity, heavily diverging from the former Danish model, is the main focus of the fourth chapter. The Dutch regulation is approached with keen focus on ideas which were behind the recodification. Central pieces of legislation are discussed. Sample areas with importance for the comparison are selected from Czech and Dutch legal systems and then considered in detail in the fifth part. Position of Trade Unions, job security with regards to protection from dismissal and use of atypical labour contracts are compared and analyzed. The main differences are outlined and presented. Following parts of the thesis are concerned with the proposals to amend the Dutch Labour Law presented by the Bakker commission (2008), which, after heavy scrutiny, are being considered for application by the Dutch government in the recent time. The conclusion of the thesis summarizes the paper with possible applications of certain legal aspects of the Dutch system which could be used in the Czech Law. It is proven that the main differences between the countries and their Labour market policies are of ideological and socio-economical nature. The specific Dutch model of consultative economy plays an important role. Therefore, minor conceptual changes are introduced as possible inspiration for the Czech legislation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK