Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veřejnoprávní regulace reklamy na humanní léčivé přípravky
Název práce v češtině: Veřejnoprávní regulace reklamy na humanní léčivé přípravky
Název v anglickém jazyce: Public-law regulation of advertising human preparations for medical treatment
Klíčová slova: Humánní léčivý přípravek, reklama, veřejnoprávní regulace
Klíčová slova anglicky: Medicinal product for human use, advertising, public law regulation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.2014
Datum zadání: 17.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 12:30
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit ucelený dokument věnovaný právní úpravě regulace reklamy na humánní léčivé přípravky, obsažené v předpisech veřejného práva, zejména v zákoně o regulaci reklamy a zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání. Práce nejprve představuje klíčové pojmy, které jsou používány v celém následujícím textu. Dále práce podrobně rozebírá jednotlivá zákonná ustanovení věnovaná reklamě obecně a poté konkrétně reklamě na humánní léčivé přípravky, přičemž se zvlášť zabývá reklamou zaměřenou na širokou veřejnost a reklamou zaměřenou na odborníky. V další části je rozebrána správněprávní odpovědnost, dozor, sankce a správní řízení na úseku regulace reklamy na léčivé přípravky. Závěrečná část je pak věnována rozboru některých bodů posledního návrhu novely zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, jenž byl předložen do legislativního procesu v roce 2012, a návrhům de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the submitted thesis is to make a compact document dedicated to legal regulation of advertising of medicinal products for human use, governed by public law regulations, especially by the Act on Advertising Regulation and the Act on Radio and Television Broadcasting. The thesis firstly introduces some key terms that are frequently used in the following text. The work consequently concerns particular provisions, primarily those governing advertising in general, and secondly those governing concretely advertising of medicinal products for human use, where the advertising focused on wide public and advertising focused on experts are analyzed separately. The next part concerns administrative responsibility, supervision, sanctions and administrative proceedings in the area of advertising of medicinal products. The final part then pursues some articles of the last proposal for amendment of the Act no. 40/1995 Coll., on Advertising Regulation, as amended, which was submitted to the legislative process in 2012, and de lege ferenda proposals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK