Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Microorganism based polyamines. Detection of prostate cancer
Název práce v češtině: Polyaminy mikroorganismů. Detekce rakoviny prostaty
Název v anglickém jazyce: Microorganism based polyamines. Detection of prostate cancer
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2014
Datum zadání: 07.03.2014
Datum a čas obhajoby: 02.06.2014 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2014
Oponenti: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude vypracována během studijního pobytu v programu ERASMUS na Universityof Eastern Finland, Kuopio pod vedením prof.
Vepsäläinena.
Při vypracování experimentální části a sepsání diplomové práce bude studentka postupovat podle pokynů zahraničního konzultanta.
Závěrečná revize bude provedena pod vedením doc. Opletalové tak, aby práce vyhovovala požadavkům kladeným na diplomové práce na Farmaceutické fakultě UK.
Seznam odborné literatury
počítačové databáze (PubMed, Web of Science, SciFinder, Reaxys)
originální časopisecká,knižní a patentová literatura
Metodika tvorby bibliografických citací. Dostupné z:http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic a tvůrcům odborných právních textů s touto tematikou. Chem. Listy. 2004, 98, 943 - 949
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK