Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. a jeho vliv na události Pražského jara
Název práce v češtině: Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. a jeho vliv na události Pražského jara
Název v anglickém jazyce: Press Act no. 81/1966 and its influence on the events of the Prague Spring
Klíčová slova: tiskový zákon, cenzura, legalizace cenzury, komunistický režim, totalita, demokratizace, Pražské jaro
Klíčová slova anglicky: press law, censorship, legalizing censorship, the communist regime, totalitarianism, democratization, Prague Spring
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2014
Datum zadání: 07.03.2014
Datum a čas obhajoby: 25.01.2016 12:00
Místo konání obhajoby: Hollar, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2016
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
RATAJ, Jan a HOUDA, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010. 455 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-1696-7.
KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968: společnost a moc. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. 828 s. Vybrané spisy Karla Kaplana. ISBN 978-80-87029-31-2.
BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8.
WOLÁK, Radim a KÖPPLOVÁ, Barbara (eds.). Česká média a česká společnost v 60. letech. Praha: Radioservis, 2008. 170 s.
KONČELÍK, Jakub. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. jako předěl v konstrukci mediálního systému a
jeho kontrolních mechanismů. Právněhistorické studie. 2012, roč. 41, č. 1, s. 70-87. ISSN 0079-4929.
Předběžná náplň práce
Nedlouho po obnovení Československa v květnu 1945, po skončení druhé světové války, došlo v důsledku stále narůstající moci komunistické strany k tzv. komunistickému puči. Úderem února 1948 tak byla v zemi nastolena skrytá diktatura jedné strany, politika se posunula doleva, z Československa se stala lidově demokratická republika a na našem území tak na dlouhá léta zanikla demokracie. Cenzura tisku, ač nelegální, byla běžnou praxí. Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na vznik tiskového zákona č. 81/1966 Sb., který měl nejen komplexně upravit nedostatečnou právní úpravu odvětví, ale také legalizovat onu běžnou praxi cenzury, a dát ho do souvislosti s událostmi Pražského jara a to z důvodu, že ona legalizace cenzury byla vlastně impulsem k zostřené kritice komunistické strany a byla také jedním z bodů programu IV. sjezdu spisovatelů, který byl jakousi předzvěstí událostí Pražského jara.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Shortly after the restoration of Czechoslovakia in May 1945, after the Second World War, so called communist putsch was held due to an increasing power of the Communist Party. So, from February 1948 was established hidden dictatorship of one party, politics shifted to the left and Czechoslovakia became the People's Democratic Republic. Democracy disappeared from our country for many years. Censorship of the press, though illegal, was a common practice. The aim of this bachelor thesis is to focus on the formation of the Press Act no. 81/1966 Coll., which purpose was not only to regulate insufficient legal treatment industry, but also to legalize the common practice of censorship, and put it in connection with the events of the Prague Spring due that legalization of censorship was actually the impetus for heightened criticism of the Communist Party and was also one of the points of IV. writers' congress, which was a kind of harbinger of the events of the Prague Spring.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK