Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace povstaleckých organizací v Kolumbii a v Peru
Název práce v češtině: Komparace povstaleckých organizací v Kolumbii a v Peru
Název v anglickém jazyce: Comparison of insurgentl organizations in Colombia and Peru
Klíčová slova: guerilla, Kolumbie, Peru, Světlá stezka, FARC, terorismus, vnitřní konflikt
Klíčová slova anglicky: guerrilla, Colombia, Peru, Shining Path, FARC, terrorism, internal conflict
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2014
Datum zadání: 06.03.2014
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Oponenti: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Seznam relevantních zdrojů
• BLASIER, Cole. The hovering giant: U.S. responses to revolutionary change in Latin America, 1910-1985. Rev. ed. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 1985, xxi, 339 p. ISBN 0822953722.

• BURT, Jo-Marie. "QUIEN HABLA ES TERRORISTA": The Political Use of Fear in Fujimori's Peru. Latin American Research Review. 2006, 41(3): 32-62. ISSN 00238791.

• CAMERON, Maxwell A. Democracy and authoritarianism in Peru: political coalitions and social change. New York: St. Martin's Press, 1994, xvii, 236 p. ISBN 0312121539.

• GORRITI ELLENBOGEN, Gustavo. The Shining Path: a history of the millenarian war in Peru. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999, xxiii, 290 s. Latin America in translation/en traducción/em tradução. ISBN 0807846767.

• HOLMES, Jennifer S, Sheila AMIN GUTIÉRREZ DE PIÑERES a Kevin M CURTIN. Guns, drugs, and development in Colombia. Austin: University of Texas Press, 2008, xiv, 192p.

• KLÍMA, Jan. Přehled dějin Latinské Ameriky. Vyd. 2., upr. a rozš. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, 221 s. ISBN 978-80-7435-117-4.

• KUNC, Jiří. Kapitoly z dějin Latinské Ameriky: (do konce koloniální epochy) : posluchačům denního a distančního studia. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994, 120 s. Učební texty Ostravské univerzity. ISBN 80-7042-412-5.

• MAREŠ, Miroslav. Vymezení pojmů terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpečnostní terminologii. Obrana a strategie, Brno: ÚSS VA, 2004, roč. 4, č. 1, s. 19-32. ISSN 1214-6463.
• MASTERSON, Daniel M. Militarism and politics in Latin America: Peru from Sánchez Cerro to Sendero Luminoso. New York: Greenwood Press, 1991, xiii, 345 p. ISBN 0313272131.

• MEDINA, Medófilo. Historia del Partido Comunista de Colombia. Bogotá: CEIS, 1979

• PALMER, David Scott. The Shining Path of Peru. 2nd ed. New York: St. Martin's Press, 1994, xx, 298 s. ISBN 031210619x.

• PEČÍNKA, Pavel. Od Guevary k Zapatistům: přehled, složení a činnost gerilových hnutí Latinské Ameriky. vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998, 263 s. ISBN 80-85765-96-9.

• RAMÍREZ, María Clemencia. Between the guerrillas and the state: the cocalero movement, citizenship, and identity in the Colombian Amazon. Durham, NC: Duke University Press, 2011, xv, 311 p. ISBN 9780822350156.

• ROEDL, Bohumír. Dějiny Peru a Bolívie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 363 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-839-6.

• Wickham-Crowley, Timothy P. Guerrillas & Revolution in Latin America. Princeton: Princeton University Press. 1992


Internetové zdroje

• GAMBOA, Miguel. Democratic Discourse in Colombia. Latin American Perspectives [online]. 2001, 28(1): 93-109. ISSN 0094582X

• SPRINGEROVÁ, Pavlína, ŠPIČANOVÁ, Lenka. Peruánská guerillová hnutí. Ideové kořeny a vývoj od 60. let 20. století do současnosti. 2006. In: KIAS Papers. Hradec Králové, Kabinet iberoamerických studií. Dostupné na:
http://www.kias.cz/media/files/publications/KIAS001.pdf

• SPRINGEROVÁ, Pavlína. Porušování lidských práv v Peru: guerillový a státní teror. 2006. In: KIAS Papers. Hradec Králové, Kabinet iberoamerických studií. Dostupné na:
http://www.kias.cz/media/files/publications/lidskapravaPeru.pdf

• http://farc-ep.co/
• http://farc-epeace.org/
• http://www.unc.edu/~inesv/ints77/readings/cvrorigen.pdf
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem povstaleckých hnutí působících v Kolumbii a v Peru. Hlavní pozornost je věnována dvěma nejvýraznějším skupinám, konkrétně Revolučním ozbrojeným silám Kolumbie – lidová armáda (FARC – EP) a Světlé stezce (SL). Aktivity těchto hnutí v druhé polovině 20. století výrazně ochromily stabilitu a prosperitu státu. Cílem práce je nalézt podobnosti a odlišnosti vzniku a následného vývoje obou povstaleckých skupin. Důraz je kladen zejména na kritéria vzniku organizací, programová východiska, střety s ozbrojenými složkami a na jednání s oficiálními vládami daných zemí. Základní užitou metodou je analýza historických dat a podkladů a jejich následná komparace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis studies the formation and development of insurgentl movements operating in Colombia and Peru. The main attention is given to the two most signifiant groups, namely The Revolutionary Armed Forces of Colombia—People's Army (FARC - EP) and The Shining Path (SL). Activities of these movements in the second half of the 20th century greatly crippled the stability and prosperity of the state. The aim of this study is to find similarities and differences between the origin and subsequent evolution of the two rebel groups. The emphasis is on the criteria of the establishment of organizations, program background, clashes with armed forces and official negotiations with the governments of the countries concerned. The basic method used is the analysis of historical data and information and their subsequent comparison.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK