Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polymorfismus transkripčního faktoru NF-κB a Toll-like receptoru 2 u produkční populace skotu (Bos taurus L.)
Název práce v češtině: Polymorfismus transkripčního faktoru NF-κB a Toll-like receptoru 2 u produkční populace skotu (Bos taurus L.)
Název v anglickém jazyce: Polymorphism of the transcription factor NF-κB and Toll-like receptor 2 in a production population of cattle (Bos taurus L.)
Klíčová slova: imunogenetika; NGS; skot; bioinformatika; genotypizace; zdravotní znaky
Klíčová slova anglicky: immunogenetics; NGS; cattle; bioinformatics; genotyping; health traits
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Karel Novák, prom. biol., CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2016
Datum zadání: 11.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2019
Oponenti: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Takzvaná přirozená (vrozená) imunita využívá receptory, které se podílejí na rozpoznávání bakteriálních, virových, houbových a parazitárních struktur. Na rozdíl od získané imunity tyto geny neprocházejí v průběhu ontogeneze přestavbami, ale zárukou jejich funkce na populační úrovni je jejich vysoká přirozená variabilita. Diplomant by měl použít vysokokapacitní metody na screening polymorfismů zastoupených v populacích zvoleného modelového druhu. Práce by měla zahrnout následnou validaci alelických variant pomocí genotypovacích metod. Třetí oblast DP by měla spočívat v aplikaci bioinformatických metod pro predikci funkčních vlastností nalezených variant receptorů přirozené imunity. V případě druhu s dostatečným množstvím zdravotních údajů lze získaná data využít pro asociační analýzu s hladinou rezistence vůči standardně sledovaným infekčním chorobám. Kromě očekávané návaznosti na šlechtitelské projekty zaměřené na zdravotní znaky u hospodářských druhů poskytuje doposud málo prozkoumaná variabilita receptorů přirozené imunity náhled do jejich funkce a mechanismů patogeneze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The so-called natural (innate) immunity exploits receptors that participate in recognition of bacterial, viral, fungal and parasite structures. In contrast to the acquired immunity, these genes do not undergo restructuring during ontogenesis, however, their function on the population level is guaranteed by their high natural variability. The student will use high-throughput techniques for screening of polymorphisms present in the population of a chosen model species. Subsequent work should include validation of allelic variants using genotyping techniques. Third area of diploma work will consist in the application of bioinformatic approaches to predict functional properties of the found variants of natural immunity receptors. In case of a species with a sufficient amount of health data available, the obtained genotyping results can be interpreted in the association with the level of resistance against the routinely monitored infectious diseases. In addition to the link with breeding projects oriented at the health traits in farm animals, the variability in the natural immunity receptors, which is still not fully investigated, provides insight into the receptor function and the mechanism of pathogenesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK