Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tagging a spoken learner corpus
Název práce v češtině: Značkování žákovského korpusu mluvené angličtiny
Název v anglickém jazyce: Tagging a spoken learner corpus
Klíčová slova: mluvený jazyk, žákovský jazyk, žákovské korpusy, chybová analýza, značkování chyb
Klíčová slova anglicky: spoken language, learner language, learner corpora, error analysis, error tagging
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.03.2014
Datum zadání: 06.03.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Zásady pro vypracování
Jedním ze základních nástrojů korpusové lingvistiky jsou systémy značkování, které výrazně usnadňují vyhledávání v korpusech psaných i mluvených. Tato diplomová práce má za cíl navrhnout systém značkování korpusu, který by dobře postihoval specifika mluveného jazyka a zároveň specifika žákovského korpusu pokročilých mluvčí angličtiny. V teoretické části se tedy bude zabývat značkováním a žákovskými korpusy obecně. Především ale nastíní specifika mluvené řeči a také specifika určování a značkování chyb v žákovských korpusech. V praktické části navrhne na základě analýzy konkrétních dat z české části korpusu LINDSEI systém značkování, který bude částečně vycházet ze značkování lovaňského psaného korpusu ICLE, ale zároveň zohlední i specifika mluveného jazyka.
Seznam odborné literatury
Biber, D. et al. (1999) “The Grammar of Conversation.” In: Longman Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1037-1125.

Carter, R. and M. McCarthy (2006) Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Corder, S. P. (1967). “The Significance of Learners' Errors.” In: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 5: 161 – 70.

Corder, S. P. (1974). “Errors Analysis.” In: The Edinburgh Course in Applied Linguistics Volume 3: Techniques in Applied Linguistics. Eds. J. Allen and S. Corder. Oxford: Oxford University Press.

Dagneaux, E., Denness, S., Granger, S., Meunier, F., Neff van Aertselaer, J., & Thewissen, J. (2008). Error tagging manual. Louvain-la-Neuve: Centre for English Corpus Linguistics, Université Catolique de Louvain.

Ellis R., and G. Barkhuizen (2005). Analysing Learner Language. Oxford: Oxford Univeristy Press.

Ellis, R. (2008) The study of second language acquisition. Oxford; New York: Oxford University Press.

Granger, S. (2009). “The contribution of learner corpora to second language acquisition and foreign language teaching: A critical evaluation.” In Aijmer, K. (Ed.) Corpora and language teaching (13-32). Amsterdam: John Benjamins, 2009.

Lennon, P. (1991). “Error: Some Poblems of Definition, Identification and Distinction.” Applied Linguistics 12: 180 – 96.

Miller, J. E. and R. Weinert (2009) Spontaneous spoken language: syntax and discourse. Oxford; New York: Oxford University Press.

Nicholls, D. (2003). The Cambridge Learner Corpus: Error coding and analysis for lexicography and ELT. In Proceedings of the Corpus Linguistics 2003 Conference (572-581), Lancaster.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK