Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukační proces u pacienta s diagnózou diabetes mellitus
Název práce v češtině: Edukační proces u pacienta s diagnózou diabetes mellitus
Název v anglickém jazyce: Dibetes mellitus patient education
Klíčová slova: Edukace, edukační proces, diabetes mellitus, komplikace diabetu, léčba diabetu
Klíčová slova anglicky: Education, education process, diabetes mellitus, diabetes-related complications, treatment of diabetes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2014
Datum zadání: 20.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2015
Oponenti: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha : Grada, 2010, ISBN 978-80-247-2171-2.
KUBEROVÁ, H. Didaktika ošetřovatelství. Praha : Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-684-1.
ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha : Grada publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-1148-6.
KAREN, Igor, SVAČINA, Štěpán a ŠKRHA, Jan. Diabetes mellitus: doporučený postup péče o pacienty s diabetes mellitus: [novelizace 2013]. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2013. 21 s. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Doporučené postupy pro praktickélékaře. ISBN 978-80-86998-61-9.
HALUZÍK, Martin a kol. Praktická léčba diabetu. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 365 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2880-6.
Dia život & styl: aktivní a zdravý život s diabetem. Praha: Masanta.com, 2011-2013. ISSN 1805-2290
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku edukace u pacientů s dg. diabetes mellitus. Skládá se z teoretické a empirické části. V teoretické části je věnována pozornost základním poznatkům vztahujícím se k edukaci ve zdravotnickém prostředí, dále základním pojmům a problematice diabetu mellitu.
V empirické části budeme prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťovat přístup sester a pacientů k edukačnímu procesu.
Cílem práce je zjistit úroveň edukačního procesu prováděného sestrami u pacientů s diagnózou diabetes mellitus.
Zjistit míru znalostí a pochopení problematiky pacientem z proběhlé edukace.
Zjistit míru uspokojení sester z proběhlé edukace pacientů s diagnózou diabetes mellitus.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is concerned about the diabetes mellitus patient education. It contains a theoretical and an empirical part. The theoretical part summarizes the fundamental information on education in the medical environment, and the basic concepts of diabetes mellitus.
The empirical part is carried out by means of questionnaire, whose purpose is to find out the attitude of nurses and patients towards the educational process.
The objective of this thesis is determining the quality of diabetes mellitus patient education carried out by nurses; determining the level of knowledge and understanding which the patient has acquired from the education he/she has been provided with; and determining the level of satisfaction which the nurses have derived from the diabetes mellitus patient education
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK