Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Patent - ochrana originality, nebo omezování konkurence ?
Název práce v češtině: Patent - ochrana originality, nebo omezování konkurence ?
Název v anglickém jazyce: Patent, protection of originality or limitation of the competition ?
Klíčová slova: Právo duševního vlastnictví, patentové právo, soutěžní právo.
Klíčová slova anglicky: Intellectual property law, patent law, competition law.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2014
Datum zadání: 05.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.01.2015
Datum a čas obhajoby: 15.01.2015 13:00
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:18.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2015
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Pítra
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá především vztahem patentového práva a práva na ochranu hospodářské soutěže.
Hlavním cílem je poskytnout čtenáři ucelený průřez úpravou patentového práva a vysvětlení základních pojmů souvisejících se právem duševního vlastnictví, potažmo právem patentovým. Zkoumána je jak vnitrostátní úprava, obsažená především v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, tak i úprava mezinárodní, jejímž základním kamenem zůstává Pařížská úmluva.
Po seznámení se s obsahem patentové ochrany, jsou dále zkoumány tři z nejvýznamnějších patentových systémů ve světě – v Evropské unii, Spojených státech amerických a Japonsku a jejich přístupy k patentové ochraně.
Kromě zkoumání limit ochrany a doktrín týkajících se práva duševního vlastnictví, respektive práva patentového jsou poté podrobeny zkoumání hranice patentového práva ve vztahu k ochraně hospodářské soutěže.
V rámci tohoto zkoumání je věnována pozornost především zneužití dominantního postavení prostřednictvím výkonu patentového práva, tzv. essentials facilities doktríně a FRAND licencování.
V závěru se poté autor snaží kriticky zhodnotit, jaké jsou aktuální problémy současného stavu patentového práva v celosvětovém měřítku a připojit k tomu vlastní komentář, jakým směrem by se v budoucnosti měl ubírat další vývoj v této oblasti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master’s thesis deals mainly with the interface between patent law and competition law.
The main objective is to provide the reader with a complex patent law overview and explanation of basic concepts related to intellectual property law, with a pivotal focus on patent law. In order to do so, author examines how national legislation contained primarily in Act no. 527/1990 Coll., On Inventions and Rationalization Proposals, as amended works and then analyzes Paris Convention and other treaties, which still remain to be the cornerstone of the international law.
After introduction to a patent protection there are examined three of the most significant patent systems in the world – European Union, United States of America and Japan and their respective approaches to patent protection.
In addition to exploring limits of a patent rights protection, there are explained doctrines relating to intellectual property rights, with closer attention to patents. Another objective of the work is the analysis of patent law’s interface with the competition law.
As part of this examination there is paid attention mainly to the abuse of a dominant position through the exercise of patent rights, essential facilities doctrine and FRAND licensing.
In conclusion, the author tries to critically assess what the current problems of patent law are, and briefly comments on what should be the desirable direction of a future development in this area of law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK