Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
60.léta v obraze literárních autobiografií
Název práce v češtině: 60.léta v obraze literárních autobiografií
Název v anglickém jazyce: Representation of the sixties of 20th century in literary autobiography
Klíčová slova: česká literatura 20. století, literatura šedesátých let, autobiografická literatura, deník, paměti
Klíčová slova anglicky: czech literature of 20. century, literature of sixties, literary autobiography, diary, memories
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2014
Datum zadání: 02.03.2014
Datum a čas obhajoby: 12.01.2016 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování respektují základní pokyny pro vypracování práce platné na pedagogické fakultě UK v Praze
Seznam odborné literatury
Evans, Mary 1999: Missing persons: the impossibility of autobiography. London & New York: Routledge
Lejeune, Philippe 1989: The Autobiographical Pact. In: Lejeune Philippe: On Autobiography. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Kubíček, Tomáš: Obrana paměti, Česká literatura. - Roč.52 (2004), č. 3, s. 324-353.
Lopatka, Jan: o denících Jana Hanče, In: Jan Hanč, Události
G. Genette: Fikce a dikce, ÚČL AV ČR, Brno - Praha 2008.
Odborná literatura bude upřesněna v prvních konzultačních hodinách podle upřesňování výchozích prací autentické literatury
Předběžná náplň práce
Práce se na základě analýzy čtyř zvolených textů různého typu autobiografické literatury (deníků, pamětí ...) zaměří na způsoby individuální a individualizující reprezentace období šedesátých a sedmdesátých let jako literárních a mentálních konstruktů. Bude studovat formální postupy autobiografické literatury a vztah mezi skutečností, aktem psaní a identitou píšícího subjektu. Všechny tyto pojmy či strategie budou analyzovány jako literární konstrukce, a tedy nástroji literární textové analýzy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work is based on an analysis of four selected texts from various types of autobiographical literature (diaries, memoirs ...) it will focus on the ways of individual representation of the period of sixties and seventies of the 20th century as a specific literary and mental constructs. It will explore formal methods of autobiographical literature and the relationship between reality, the act of writing and identity of the writing subject. All this terms will be analyzed as literary construction by terms or notions of literary theory..
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK