Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hospoda v díle Jana Nerudy
Název práce v češtině: Hospoda v díle Jana Nerudy
Název v anglickém jazyce: Pubs in Jan Neruda´s Work
Klíčová slova: Neruda, hospoda, pivo, próza, fejeton
Klíčová slova anglicky: Neruda, pub, beer, prose, column
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2014
Datum zadání: 02.03.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V úvodu práce pojedná o fenoménu hospody z kulturně historického hlediska. Poté se bude věnovat jednotlivým podobám tohoto motivu v různých oblastech Nerudovy tvorby, zejména v povídkách a fejetonech.
Seznam odborné literatury
sb. Hospody a pivo v české společnosti
Dalibor Tureček:Fejeton Jana Nerudy
Aleš Haman: Neruda prozaik
Dagmar Mocná: Záludný svět povídek malostranských
Předběžná náplň práce
Práce se soustřeďuje na zobrazování hospody a piva v rozsáhlém díle Jana Nerudy. Stěžejní zdroje hospodských motivů a témat představuje autorova próza, tedy publicistické texty a fikční beletrie. Primárním cílem práce je hospodská zobrazení interpretovat a na základě toho kategorizovat dle funkcí, které v textu plní. V případě publicistiky je důraz kladen na interpretaci zejména s přihlédnutím ke kulturněhistorickému kontextu. Část věnovaná beletrii se snaží hospodský motiv pochopit především v rámci celkového smyslu prózy. Dalším cílem práce je vyhledat podobné hospodské motivy a poukázat mezi nimi na případné rozdíly. Práce jako celek chce především postihnout rozmanité spektrum hospodských zobrazení a pochopit jejich význam v rámci Nerudova prozaického díla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work focuses on depiction of a pub and beer in Jan Neruda’s extensive work. The pub themes and topics were primarily taken from the author’s prose, i.e. journalistic texts and fiction. The main goal of the work is to interpret and categorize the pub depictions according to the functions they fulfill in the texts. In journalistic texts, emphasis is put on interpretation, particularly with regard to the cultural and historical context. The section devoted to fiction tries to grasp the pub themes within the general prosaic context. Another goal of the work is to find similar literary pub images and highlight the differences if any. The main purpose of the work as a whole is to depict a variable spectrum of pub themes and comprehend their meanings in Neruda’s prosaic work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK