Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vyhlídek na vstup do EU na demokratizační proces v Rumunsku po roce 1989
Název práce v češtině: Vliv vyhlídek na vstup do EU na demokratizační proces v Rumunsku po roce 1989
Název v anglickém jazyce: Influence of possible EU membership on democratization process in Romania after 1989 year
Klíčová slova: Rumunsko, Evropská unie, konsolidace demokracie, národnostní menšiny, extrémně nacionalistické strany
Klíčová slova anglicky: Romania, European union, democratic consolidation, national minorities, extreme nationalist parties
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2014
Datum zadání: 28.02.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J4018, Jinonice - místn. č. 4018
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude případovou studií vlivu, který měla vyhlídka možného vstupu do Evropské unie na proces demokratizace v Rumunsku.
Seznam odborné literatury
BERNAUER, Julian a Daniel BOCHSLER. Electoral entry and success of ethnic minority parties in central and eastern Europe: A hierarchical selection model. Electoral Studies. 2011, 30(4), 738-755.
BOAMFĂ, Ionel. Orientation of the Voters in the Presidential Elections in Romania 1990-2009. Forum geografic. 2011, X(2), 387-398. DOI: 10.5775/fg.2067-4635.2011.041.d. ISSN 1583-1523. Dostupné také z: http://forumgeografic.ro/2011/1177/
BRŠŤÁKOVÁ, Pavlína a Jakub ŠEDO. Pozice rumunského prezidenta v ústavě a v praxi po roce 1989. Politologická revue. 2009, 15(2), 23-47.
BRŠŤÁKOVÁ, Pavlína a Otto EIBL. Proměny volební podpory etnických stran v Rumunsku. European Electoral Studies. 2010, 5(1), 87-110.
BRUBAKER, Rogers. Nationalist politics and everyday ethnicity in a Transylvanian town. Princeton: Princeton University Press, 2008. ISBN 0-691-12834-0.
CAREY, Henry F. (ed.). Romania since 1989: politics, economics, and society. Lanham: Lexington Books, c2004. ISBN 0-7391-0592-2.
CARP, Radu a Andra Karla SIENERTH. Decentralization in Romania: A Constant Failed Reform Under Scrutiny from the Constitutional Limits Perspective. Jurisprudence. 2015, 21(4), 1208-. DOI: 10.13165/JUR-14-21-4-14. ISSN 2029-2058. Dostupné také z: https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/4024
CINPOEŞ, Radu. Nationalism and identity in Romania: a history of extreme politics from the birth of the state to EU accession. London: Tauris Academic Studies, 2010. ISBN 9781848851665.
CIOBANU, Monica. Romania's Travails with Democracy and Accession to the European Union. Europe-Asia Studies. 2008, 59(8), 1429-1450. ISSN 1465-3427. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/20451461
DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK (eds.). Evropeizace: nové téma politologického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. ISBN 80-210-3865-9.
DECKER, Christopher D. The Use of Cultural Autonomy to Prevent Conflict and Meet the Copenhagen Criteria: The Case of Romania. Ethnopolitics [online]. 2007, 6(3), 437-450 [cit. 2017-04-13]. DOI: 10.1080/17449050701487454. ISSN 1744-9057. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449050701487454
DIMULESCU, Valentina-Andreea. PRESIDENTIAL IMPEACHMENT IN SEMI-PRESIDENTIAL SYSTEMS: Case Study: Romania 2007. Europolis. 2010, 4(1), 101-132.
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Evropeizace veřejné sféry. Praha: C.H.Beck, 2010. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-193-2.
FESNIC F. Radical Nationalism East and West: Romania and France. Conference Papers -- American Political Science Association [serial on the Internet]. (2004, Sep 2), [cited August 29, 2016]; 1-28. Available from: Political Science Complete.
FRANCKX, Nicolas. The Hungarian minority of Transylvania: a first assessment of the transition period 1990-2007. Frankfurt am Main: Lang, 2012. Prager Schriften zur Zeitgeschichte und zum Zeitgeschehen. ISBN 978-3-631-61686-4.
GALLAGHER, Tom. Theft of a nation: Romania since communism. London: Hurst & Co., c2005. ISBN 1-85065-717-3.
GROSS, Peter, Vladimir TISMANEANU a Alina MUNGIU-PIPPIDI. THE END OF POSTCOMMUNISM IN ROMANIA. Journal of Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005, 16(2), 146-162. ISSN 10455736. Dostupné také z: https://search.proquest.com/docview/195548290?accountid=15618
HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany: původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3192-6.
HLOUŠEK, Vít. Presidents above parties?: presidents in Central and Eastern Europe, their formal competencies and informal power. Brno: Masaryk University, Faculty of Social Studies, International Institute of Political Science, 2013. ISBN 978-80-210-6687-8.
IANCU, Ioana a Delia Cristina BALABAN. RELIGION AND POLITICAL COMMUNICATION DURING ELECTIONS IN ROMANIA. Journal for the Study of Religions and Ideologies. 2009, 8(24), 151-167.
KOEV D. THE DETERMINANTS OF ETHNIC MINORITY PARTY FORMATION AND SUCCESS IN EUROPE. Conference Papers -- Southern Political Science Association [serial on the Internet]. (2016, Jan), [cited August 29, 2016]; 1-43. Available from: Political Science Complete.
LINZ, Juan J. a Alfred C. STEPAN. Problems of democratic transition and consolidation: southern Europe, South America, and post-communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. ISBN 0-8018-5158-0.
LOY, Alexandra-Cristina. THE EUROPEANIZATION OF POLITICAL PARTIES IN CEE: THE INFLUENCE OF THE PARTY OF EUROPEAN SOCIALISTS UPON THE SOCIAL DEMOCRATIC PARTY IN ROMANIA BETWEEN 1990- 2005. Analele Universităţii din Oradea. Relaţii Internationale şi Studii Europene (RISE). 2015, 7(1), 121-135.
MERKEL, Wolfgang. Embedded and defective democracies.Democratization [online]. 2004, 11(5), 33-58 [cit. 2016-08-29]. DOI: 10.1080/13510340412331304598. ISSN 1351-0347. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510340412331304598
MERKEL, Wolfgang. Plausible Theory, Unexpected Results: The Rapid Democratic Consolidation in Central and Eastern Europe. Internationale Politik und Gesellschaft. 2008, 11(2), 11-29.
NIKOLOVA, Pavlina. NEGOTIATING FOR EU MEMBERSHIP? THE CASE OF BULGARIA AND ROMANIA. Croatian yearbook of European law & policy. 2006, 2(2), 393-412.
PRIDHAM, Geoffrey a Tom GALLAGHER. Experimenting with democracy: regime change in the Balkans. London: Routledge, 2000. Routledge studies of societies in transition. ISBN 0-415-18726-5.
RACOVIŢĂ, Mihaela. Europeanization and Effective Democracy in Romania and Bulgaria. Romanian Journal of Political Sciences. 10(1), 28-49.
ROPER, Steven D. Is There an Economic Basis for Post-communist voting Evidence from Romanian Elections 1992-2000. East European Quarterly. 2003, 37(1), 85-100. ISSN 0012-8449.
ROPER, Steven D. Romania: the unfinished revolution [online]. Amsterdam: Harwood Academic, 2000 [cit. 2016-08-29]. Postcommunist states and nations. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10101285
STAN, Lavinia a Lucian TURCESCU. Religion and politics in post-communist Romania. Oxford: Oxford University Press, 2007. Religion and global politics series. ISBN 978-0-19-530853-2. Dostupné také z: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006037206.html
SZÖCSIK, Edina. The EU Accession Criteria in the Field of Minority Protection and the Demands of Ethnic Minority Parties. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. 2013, 11(2), 104-127.
TANASESCU, Gabriela. "Constitution Of Romania And The Functional Balance Of Semi-Presidentialism." Revista De Stiinte Politice 44 (2014): 51-61. Political Science Complete. Web. 29 Aug. 2016.
Předběžná náplň práce
Hlavní náplní práce bude posouzení role možného vstupu Rumunska do EU na demokratizační proces. Práce se pokusí zhodnotit, zda tato vyhlídka demokratizační proces po roce 1989 nějakým způsobem ovlivnila. Zhodnocení proběhne zejména na proměně vztahu k menšinám a ke spolupráci s extremistickými politickými stranami na vládní úrovni.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Main subject of this thesis will be the role of possible EU membership earning by Romania. The paper will try to assess whether this possibility affected the democratization process after 1989 year in some way. Assessment will consider the changing relationship to minorities and to extremist political parties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK