Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obnova vyšebrodského kláštera v letech 1989–2013
Název práce v češtině: Obnova vyšebrodského kláštera v letech 1989–2013
Název v anglickém jazyce: The Restoration of Monastery Vyšší Brod between 1989 and 2013
Klíčová slova: cisterciáci, Cisterciácké opatství Vyšší Brod, klášter, obnova řeholního života
Klíčová slova anglicky: Cistercians, Cistercian Abbey of Vyšší Brod, monastery, restoration of monastic life
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Foltýn
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2014
Datum zadání: 28.02.2014
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude věnována nejnovějším dějinám kláštera Vyšší Brod, tedy tématu, k němuž dosud neexistuje ve větší méře relevantní odborná literatura (s výjimkou kvalifikačních prací). Klíčovým zdrojem informací budou zejména regionální periodika a městská kronika Vyššího Brodu. Podstatnou měrou bude využita rovněž metoda orální historie.
Seznam odborné literatury
LOMIČKOVÁ, R., Obnova řeholního života po roce 1989 ve Vyšším Brodě. Plzeň: 2002, Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta humanitních studií, Katedra filozofie, vedoucí práce RNDr. et Mgr. P. Robert Falkenauer, 65 s.
KAINDL, D., Dějiny kláštera Vyšší Brod v Čechách, 2. oprav. vydání, Vyšší Brod: Cirsterciácké opatství Vyšší Brod, 2016.
CHARVÁTOVÁ, K., Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, 2. svazek: Kláštery založené ve 13. a 14. století,Praha: Karolinum, 2002.
Předběžná náplň práce
Cisterciácký klášter Vyšší Brod byl založen Rožmberky v roce 1259. Navzdory zrušení kláštera nacisty a komunisty byl po sametové revoluci obnoven a mniši žijí v klášteře dodnes. Tato bakalářská práce se zabývá jeho materiální a duchovní obnovou v letech 1989-2013. Po pádu komunismu měli mniši po dlouhých letech možnost navrátit se zpět a tak začali novou kapitolu dějin vyšebrodského kláštera. Areál kláštera byl značně zchátralý, budovy se nacházely ve velmi špatném stavu. Proces obnovy vyšebrodského kláštera byl velice nákladný, pracný a trvá do současnosti. Prostřednictvím studia městských kronik Vyššího Brodu, regionálních periodik, internetových zdrojů týkajících se daného tématu, informací poskytnutých Mgr. Jánem Trnkou a další dostupné literatury bude popsán vybraný časový úsek dějin tohoto kláštera.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Cistercian Monastery of Vyšší Brod was founded by the Rosenbergs in 1259. Despite its dissolution by the Nazis and the Communists, the monastery was renovated after the Velvet Revolution, including the return of Cistercian monks who have lived there since 1989. This Bachelor thesis deals with both material and spiritual restoration of the monastery between 1989 and 2013. After the fall of communism, the Cistercian monks were given the opportunity to return to the monastery to start a new chapter in the history of the Cistercian Monastery of Vyšší Brod after long years of silence. However, its premises were considerably dilapidated and the buildings were in very poor condition. The expensive and laborious renovation process of the monastery has not been completed yet. The selected time frame of this monastery is described in the thesis as a result of research based on the facts from the Vyšší Brod chronicles, regional journals, internet resources relating to the given topic, information provided by Mgr. Ján Trnka and other available literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK