Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smysl otázky po smyslu bytí: K interpretaci soupatřičnosti bytí a Ničeho v Heideggerově Was ist Metaphysik?
Název práce v češtině: Smysl otázky po smyslu bytí: K interpretaci soupatřičnosti bytí a Ničeho v Heideggerově Was ist Metaphysik?
Název v anglickém jazyce: The Meaning of the Question of Being: An Interpretation of an intrinsic Connection between Being and the No-thing in Heidegger's What is Metaphysics?
Klíčová slova: Bytí, Nic, konečnost, ontologická diference, fundamentální ontologie, Heidegger
Klíčová slova anglicky: Being, No-thing, Finitude, ontological Difference, fundamental Ontology, Heidegger
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2014
Datum zadání: 28.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.03.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce chce kriticky zkoumat ústřední otázku myšlení M. Heideggera, otázku po smyslu bytí, v rámci tzv. fundamentální ontologie. Nechce nicméně pouze analyzovat jednotlivé formulace této otázky napříč odpovídajícími texty či srovnávat danou fázi Heideggerova působení s fázemi jinými, ale vzít tuto otázku skutečně vážně a pokusit se nahlédnout, jak tato otázka sama v lidské existenci vyvstává. Výklad se proto omezuje na několik krátkých, ale zato klíčových textových pasáží, a promyšlení hlavních motivů, které rozehrávají.
V prvním kroku bude podána interpretace přednášky 'Was ist Metaphysik?' vedená otázkou po vztahu bytí a Ničeho (das Nichts). Důraz bude kladen na zachycení proměny člověka v bytí-tu (Da-sein), která se s ním ve zkušenosti Ničeho odehrává, původní zkušenost s bytím jsoucího vůbec a nakonec na otázku konečnosti lidského bytí a konečnosti bytování bytí samého. Posledním bude také motivován přechod k výkladu vybraných pasáží 'Sein und Zeit', který bude tvořit druhou polovinu práce a ve kterém budou výše uvedené motivy rozpracovány ve své konkrétnosti z vlastní fakticity pobytu. Těžiště zkoumání bude spočívat ve třetí kapitole druhého oddílu (§ 61. - § 66.), tedy v interpretaci existencielního porozumění možnosti autentického bytí jakožto bytí k smrti a nastínění hermeneutického horizontu, který toto porozumění otevírá. Napříč celou prací pak bude skrze konkrétní analýzy „jakoby zevnitř“ sledován problém ontologické diference, kterou je otázka po smyslu bytí vůbec podmíněna a po jejíchž možnostech a mezích se chce práce tázat.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:

M. Heidegger, Sein und Zeit, Frankfurt a. M. 1977.
M. Heidegger, Was ist Metaphysik?, in: Wegmarken, Frankfurt a. M. 1976.
M. Heidegger, Vom Wesen des Grundes, in: Wegmarken, Frankfurt a. M. 1976.
M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Frankfurt a. M. 1983.

Sekundární literatura:

A. Rosales, Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger, Haag 1970.
B. Ferreira, Stimmung bei Heidegger. Das Phänomen der Stimmung im Kontext von Heideggers Existenzialanalyse des Dasein, Dordrecht 2002.
E. Tugendhat, Das Sein und das Nichts, in: Philosophische Aufsätze, Frankfurt a. M. 1992.
H.-G. Gadamer, Ontologická diference, in: Člověk a řeč, Praha 1999.
H. L. Dreyfus, Being-in-the-World. A Commentary on Heidegger's Being and Time, Cambridge 1991.
I. Schüsler, Pobyt a bytí u Martina Heideggera, in: Reflexe 14/15, Praha 1996. J. Michálek (vyd.), Údiv a zdrženlivost (o naladěnosti myšlení), Praha 1999.
J. Patočka, Co je fenomenologie?, in: Fenomenologické spisy II, Praha 2009. J. Patočka, Nicota, absolutní pozice a zápor, in: Péče o duši III, Praha 2002.
J. Taubes, Vom Adverb 'Nichts' zum Substantiv 'das Nichts'. Überlegungen zu Heideggers Frage nach dem Nichts, in: Heinrich, H. (vyd.): Positionen der Negativität, München 1975.
L. Benyovszky, Dvě cesty za bytností záporu ve fundamentální ontologii, in: Reflexe 18, Praha 1998.
R. Pocai, Heideggers Theorie der Befindlichkeit, Freiburg 1996.
S. N. Elkholy, Heidegger and a Metaphysics of Feeling: Angst and the Finitude of Being, London 2008.
a další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK