Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kosovo - cesta k nezávislosti
Název práce v češtině: Kosovo - cesta k nezávislosti
Název v anglickém jazyce: Kosovo - On the way to independence
Klíčová slova: Kosovo, nezávislost, uznání, Srbsko
Klíčová slova anglicky: Kosovo, independence, recognition, Sebia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2014
Datum zadání: 28.02.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Oponenti: Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
1.1. Vymezení tématu
Hlavním tématem mé bakalářské práce je vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008. Tento akt
je na mezinárodní scéně velmi problematicky vnímán, některé státy uznaly nezávislost Kosova
prakticky okamžitě, jiné nezávislost neuznaly ani doposud, a to i přes verdikt Mezinárodního
soudního dvoru v Haagu z 22. 7. 2010, který rozhodl o tom, že Kosovo vyhlášením nezávislosti
na Srbsku v roce 2008 neporušilo rezoluci RB OSN č. 1244 o dočasné správě Kosova
a vyhlášení nezávislosti je tedy legální. Zaměřím se na příčiny vedoucí k vyhlášení nezávislosti
a také na jeho důsledky.

Dále se budu věnovat komparaci vztahů kosovských Srbů a kosovských Albánců před
vyhlášením nezávislosti, zejména v problematických 90. letech, kdy proběhla Kosovská válka,
která byla ukončena bombardováním sil NATO v roce 1999. Jelikož problematický vztah
kosovských Srbů a kosovských Albánců není záležitostí vzniknuvší v 90. letech, ale pouhým
vyústěním několik desítek let trvajícího sporu, zaměřím se také na historický původ tohoto
konfliktu. Vzhledem k různému vnímání zásahu NATO v roce 1999 přiblížím pohledy hlavních
mezinárodních aktérů.

1.2. Důvod výběru
Vznik Kosova je vnímán velmi rozporuplně. Je příkladem, jak může vyústit špatně řešený
problém etnických menšin/většin žijících na jednom území.

Nalezení všech možných příčin vzniku etnického konfliktu a jednostranného vyhlášení
nezávislosti může v budoucnu sloužit jako vzor, jak v případě podobného problému
nepostupovat.

2. Metodologie
Komparativní případová studie, komparativní metoda synchronní (objasnění příčin a důsledků
konkrétních jevů v rozsáhlejším prostorovém ukotvení).
• definice objektu
• určení cíle
• stanovení kritérií

Komparativní metoda synchronní bude spočívat v komparaci vztahu kosovských Srbů a kosovských
Albánců v průběhu času a výsledky této komparace budou sloužit k vysvětlení např. etnických
čistek v 90. letech, vyhlášení nezávislosti apod.

Klíčová slova - Kosovo, Jugoslávie, Srbsko, Albánie, samostatnost, Kosovská válka, mezinárodní
uznání

3. Cíl práce
Má práce si klade za cíl odpovědět zejména na hlavní výzkumné otázky:

Bylo jednostranné vyhlášení nezávislosti v roce 2008 logickým vyústěním několik desítek let
trvajícího sporu mezi kosovskými Srby a kosovskými Albánci a bylo toto vyhlášení legitimním
aktem vůči srbské menšině žijící v Kosovu, resp. bylo vyhlášení nezávislosti ospravedlnitelné
z hlediska teorie secese a vnitřního práva na sebeurčení?

Jaká je perspektiva Kosova na získání plného uznání?

Bylo vyhlášení nezávislosti Kosova pozitivním krokem a přispěje ke stabilitě Kosova, k omezení či
eliminaci jiných problémů (obchod s drogami a orgány) a k jeho integraci do EU?

V čem se lišilo vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 1991 s vyhlášením nezávislosti v roce 2008?
Seznam odborné literatury
BACCHELI, T., B. BARTMANN a H. SREBRNIK. De facto states: The quest for sovereignty. London: Routledge, 2004, 273 s. ISBN 07-146-5476-0.
CASPERSEN, N. Unrecognized states: the struggle for sovereignty in the modern international system. Cambridge: Polity, 2012, 210 s. ISBN 9780745653426.
DVOŘÁK, M. Kosovo na vlastní kůži. Studio No-Ban, 2001. ISBN 80-238-6538-2.
GIRGLE, P. Kosovo. Praha: Libri, 2009, 162 s. ISBN 978-807-2774-333.
IGNATIEFF, M. Virtuální válka. Vyd. 1. Praha: Themis, 2001, 180 s. Studie (Themis). ISBN 80-731-2001-1.
KOSTOVICOVA, D. Kosovo: The politics of identity and space. New York: Routledge, 2005, 344 s. ISBN 04-153-4806-4.
KRASNER, S. D. Power, the state, and sovereignty: essays on international relations. London: Routledge, 2009, 312 s. ISBN 9780415774833.
KŘÍŽ, Z. Severoatlantická aliance a řešení ozbrojených konfliktů: komparace angažmá v Kosovu a Libyi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2012, 134 s. ISBN 9788021061453.
PEGG, S. De Facto States in the International System. Institute of International Relations, The University of British Columbia, 1998. Working Paper No. 21.
RIEGL, M. Problematika kvazistátů: typologie a trendy vývoje. Praha: Univerzita Karlova, Fa-kulta sociálních věd, Institut politologických studií, Katedra politologie, 2010. 234 s. Dizertační práce. Vedoucí práce Bořivoj Hnízdo.
RIEGL, M. Proměny politické mapy po roce 1945. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 238 s. ISBN 9788024741116.
ŠTĚPÁNEK, V. Jugoslávie, Srbsko, Kosovo: Kosovská otázka ve 20. stoleti.́ Brno: Masarykova univerzita, 2011, 471 s. ISBN 80-210-5476-9.
TEJCHMAN, M., P. HRADEČNÝ a M. ŠESTÁK. Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. 1. vyd. Praha: Historický ústav, 1996, 255 s. ISBN 80-852-6858-2.

1.2. Internetové zdroje

ACO - Allied Command Operations | KFOR [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.aco.nato.int/kfor.aspx

Kosovo Daily [online]. [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://kosovodaily.com

Kosovo MPs proclaim independence. [online]. [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249034.stm

Kosovo Souhrnné teritoriální informace [online]. [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/kosovo.html

NATOAKTUAL [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: www.natoaktual.cz

NATO's role in Kosovo. [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.htm

Republic of Kosovo Assembly [online]. [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,1

RESOLUTION 1244 (1999). UNITED NATIONS [online]. 1999 [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1244(1999)

Srbsko a Kosovo dosáhly dohody, práce však teprve začíná. [online]. [cit. 2014-05-13]. Dostup-né z: http://www.natoaktual.cz/srbsko-a-kosovo-dosahly-dohody-prace-vsak-teprve-zacina-pj4-/na_analyzy.aspx?c=A130506_100336_na_analyzy_m02

ŠUJANOVÁ, L. Ekonomika a obchod jako faktory ovlivňující stabilitu nezávislého Kosova [on-line]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. 48 s. Vedoucí práce Kamil Pikal.

The World Factbook [online]. [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) [online]. [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmik/
Předběžná náplň práce
ÚVOD
1. Historie Kosova
2. Vnitropolitické charakteristiky
3. Ekonomická charakteristika
4. Kosovská válka
4.1. Bombardování NATO
5. Vyhlášení nezávislosti v roce 2008
5.1. Geopolitická situace
5.2. Zdůvodnění práva na uznání
5.3. Srovnání vyhlášení nezávislosti v roce 1991 a 2008
5.4. Míra mezinárodního uznání
5.5. Přístup parent state a mezinárodního společenství
6. Členství v mezinárodních organizacích
ZÁVĚR
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK