Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Continuing Beginner Learners in Adult EFL Classes
Název práce v češtině: Věční začátečníci v kurzech anglického jazyka pro dospělé
Název v anglickém jazyce: Continuing Beginner Learners in Adult EFL Classes
Klíčová slova: výuka dospělých; angličtina jako cizí jazyk; věční začátečníci; faktory ovlivňující proces učení; učební styly; výukové styly; motivace k učení; překážky v učení; poruchy učení
Klíčová slova anglicky: adult education; English as a foreign language (EFL); continuing beginners; factors influencing the learning process; learning styles; teaching styles; learning motivation; blocks to learning; learning disabilities
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hofmannová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2014
Datum zadání: 27.02.2014
Datum a čas obhajoby: 30.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium relevantní literatury
Zpracování teoretické části
Výzkumná část
Zpracování dat
Analýza, dopracování DP
Seznam odborné literatury
Beneš, Milan. Andragogika. Praha: Grada, 2008. Print.
Castro, Obdulia and Veronica Peck. “Learning Styles and Foreign Language Learning Difficulties.” Foreign Language Annals. 31.3 (Fall 2005): 401 – 409. Web. ProQuest Central. 3 January 2014.
Choděra, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. 1. vydání. Praha: Academia, 2006. Print.
Dörnyei, Zoltán. Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Print.
Ehrman, M. E. and R. L. Oxford.. Adults Language Learning Strategies in an Intensive Foreign Language Program in The United States. Manoa: University of Hawaii Press, 1995.
Gass, Susan M. and Garry Selinker. Second Language Acquisition: An Introductory Course. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2001. Print.
Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. 3rd impres. London: Longman, 1991. Print.
Han, ZhaoHong. Fossilization in Adult Second Language Acquisition. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters, Ltd., 2004. Print
Knowles, Malcom S. The Modern Practice of Adult Education. New York: Assocition Press, 1970. Print.
Krashen, Stephen D. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 1987. Print.
Matějček, Zdeněk. Dyslexie: specifické poruchy čtení. 2. upr. a rozš. vyd. Jinočany: H&H, 1993. Print.
Rogers, Alan. Teaching Adults. Buckingham: Open University Press, 2002. Print.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá problematikou věčného začátečnictví v kurzech anglického jazyka pro dospělé. Protože se jedná o téma, které není doposud v odborné literatuře podrobně zpracováno, snaží se práce stanovit podstatu problému, uvést faktory, které mohou ovlivňovat jeho vznik a vývoj, a zjistit charakteristiky, jež jsou typické pro tuto skupinu studentů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část sbírá poznatky o problému z dostupných výzkumů a literatury, tj. literatury pedagogické, andragogické a psychologické. Na jejich základě definuje faktory, které ovlivňují učení cizího jazyka. Část praktická vychází z dotazníkového šetření, pomocí něhož zjišťuje, nakolik vytyčené faktory ovlivňují skupinu věčných začátečníků. Cílem práce je charakterizovat specifika věčných začátečníků jakožto vydělitelné skupiny studentů a poskytnout podněty pro další výzkum v této oblasti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis focuses on continuing beginner learners in adult EFL classes. As the subject has not yet been elaborately discussed in literature, the thesis attempts to determine the fundamentals of the issue, to describe the factors that may have an influence on its origin and development, and to disclose the characteristics typical of such a group of students. The thesis is subdivided into a theoretical and a practical part. The theoretical part compiles findings from available research and literature, namely methodological, andragogical and psychological literature. On these bases, it defines the factors that affect foreign language learning. The practical part uses a questionnaire survey to discover how the factors discussed influence continuing beginner learners. The aim of the thesis is to provide characteristics of continuing beginners as a specific group of learners and to instigate further research related to the subject.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK