Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy
Název v anglickém jazyce: Factors affecting the professional development of headmaster
Klíčová slova: základní umělecká škola, ředitel školy, rozvoj, motivace, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: : primary/elementary/basic school of art, head teacher, development, motivation, education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2014
Datum zadání: 25.02.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 14:45
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Název práce: Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy
Cíl práce: Základním cílem práce je sestavit žebříček faktorů, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů uměleckých škol.
Předmět a metody: Předmětem teoretické části diplomové práce bude specifikace osobnostních a společenských východisek zkoumaného problému. Výzkumná část bude kombinovat kvantitativní a kvalitativní výzkum – výsledky kvantitativního šetření poslouží jako východisko kvalitativního výzkumu. Základními použitými metodami budou studium dokumentů a metoda dotazování (dotazník a rozhovor). Práce bude vypracována v souladu se schváleným prováděcím projektem, s metodickým materiálem vydaným CŠM PedF UK v Praze a s dalšími požadavky kladenými na tento typ závěrečných prací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK