Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace rozvoje učitelů na pracovišti a mimo pracoviště
Název práce v češtině: Komparace rozvoje učitelů na pracovišti a mimo pracoviště
Název v anglickém jazyce: Comparison of Teacher's Professional Development inside and outside the Workplace
Klíčová slova: učitel, profesní rozvoj, komparace, kariérní systém
Klíčová slova anglicky: teacher, professional development, comparison, career system
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2014
Datum zadání: 25.02.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 15:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vzdělávání pedagogických pracovníků. Autorka pojme možnosti DVPP jednak v historickém kontextu, jednak v kontextu místa vzdělávání (na pracovišti a mimo pracoviště). Zjišťovat bude trendy ve vzdělávání pedagogických pracovníků a preference ředitelů škol. Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury. Studentka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedF UK v Praze v roce 2013. Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné diplomové práce, autorka práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK