Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezpečí pacienta na operačním sále
Název práce v češtině: Bezpečí pacienta na operačním sále
Název v anglickém jazyce: Patient safety in the operating theatre
Klíčová slova: perioperační péče, bezpečí, kvalita péče, nežádoucí události
Klíčová slova anglicky: perioperative care,safety, quality of care, adverse events
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Ing. Zuzana Holečková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2014
Datum zadání: 02.04.2014
Datum a čas obhajoby: 04.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2014
Oponenti: Bc. Vlasta Milfaitová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá jednou ze stěžejních úloh zdravotnického personálu na operačních sálech – problematikou zajišťování bezpečnosti pacientů a kvality poskytované ošetřovatelské péče v perioperačním období na centrálních operačních sálech ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a v Krajské nemocnici Liberec z pohledu perioperačních sester.
Jádro empirické části práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření v oblasti dodržování opatření k zajištění bezpečnosti pacientů během jejich pobytu na operačním sále. Výzkumný soubor dat byl získán díky pochopení perioperačních sester operačních sálů z uvedených nemocnic. Na základě získaných údajů byla zpracována analýza s interpretací výsledků a jsou navržena některá opatření, směřující především ke zlepšení bezpečnosti pacientů během perioperačního období a k prevenci výskytu nežádoucích událostí.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with one of the crucial roles of the medical staff in the operating theater - the issue of ensuring patient safety and quality of nursing care during the perioperative period on central operating theaters of the University Hospital in Hradec Králové and Liberec Regional Hospital from the perioperative nurses point of view. The core of the empirical part consists of quantitative research in the area of compliance with the measures to ensure the safety of patients during their stay in the operating room. Research data were obtained thanks to the understanding of perioperative nurses from operating theatres of the above mentioned hospitals. Based on the data, analysis was conducted with interpretation of results and several measures aimed mainly to improve the safety of patients during the perioperative period and the prevention of adverse events are proposed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK