Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost rodičů dětí předškolního věku o poskytnutí první pomoci v nejčastějších akutních stavech u dětí
Název práce v češtině: Informovanost rodičů dětí předškolního věku o poskytnutí první pomoci v nejčastějších akutních stavech u dětí
Název v anglickém jazyce: Informing parents of preschool children to provide first aid in the most common acute conditions in children
Klíčová slova: dítě, rodiče, znalosti, první pomoc, resuscitace
Klíčová slova anglicky: child, parents, knowledge, first aid, resuscitation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Blanka Ptáčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2014
Datum zadání: 02.04.2014
Datum a čas obhajoby: 04.06.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: Mgr. Veronika Hovorková
 
 
 
Předběžná náplň práce
ANOTACE
Autor: Ivona Manová
Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové
Oddělení ošetřovatelství
Název práce: Informovanost rodičů dětí předškolního věku o poskytnutí první pomoci v nejčastějších akutních stavech u dětí
Vedoucí práce: Mgr. Blanka Ptáčková
Počet stran: 108
Počet příloh: 10
Rok obhajoby: 2015
Klíčová slova: dítě, rodiče, znalosti, první pomoc, resuscitace
Předkládaná bakalářská práce se zabývá znalostí rodičů předškolních dětí o poskytování první pomoci dětem ve vybraných akutních stavech, se kterými se mohou setkat v každodenním životě. Jejím obsahem je souhrn základní pojmů a postupů, vztahujících se k dětem předškolnímu věku, první pomoci, vybraným akutním stavům dětského věku a laické resuscitaci dítěte. Empirická část byla realizována pomocí kvantitativního průzkumného šetření. Potřebná data byla získána od rodičů dětí z Mateřské školy v Chrastavě a Základní školy praktické a Mateřské školy v Hrádku nad Nisou. Na základě analýzy získaných dat, odhaluje práce nedostatky ve vědomostech rodičů v poskytování první pomoci a to zejména v resuscitaci. Byla proto navrhnuta doporučení, která by mohla přispět ke zlepšení úrovně informovanosti rodičů o poskytování první pomoci u dětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ANNOTATION
Author: Ivona Manová
Institution: Department of social Medicine Faculty of Medicine, Charles University in Hradec Králové, Department of nursing
Name of the thesis: Awareness by parents of children preschool age to provide first aid in the most frequented acute conditions to children
Supervisor: Mgr. Blanka Ptáčková
Number of pages: 108
Number of attachments: 10
Defense year: 2015
Keywords: child, parents, knowledge, first aid, resuscitation
The presented bachelor thesis deals with the knowledge of parents of preschool children by providing first aid to children in selected acute conditions, that they could meet in their everyday life. It contains a summary of basic concepts and procedures related to children in preschool age, first aid, selected acute conditions of childhood and lay resuscitation of child. The empirical part was carried out by quantitative exploratory investigation. The required data were obtained from the parents of children in Kindergarten in Chrastava and Elementary school practical and Kindergarten in Hrádek nad Nisou . Based on the analysis of the data reveals gaps in knowledge work of parents in providing first aid and especially in resuscitation. It was therefore suggested recommendations that could contribute to improving the level of awareness among parents about first aid provided to children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK