Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Sociální politika Evropské unie a její vliv na právní úpravu ČR
Název práce v češtině: Sociální politika Evropské unie a její vliv na právní úpravu ČR
Název v anglickém jazyce: Social policy of the EU and its impact on czech legislation
Klíčová slova: Sociální politika, Evropská unie, pracovní právo, sociální zabezpečení
Klíčová slova anglicky: Social policy, European Union, labour law, social security
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2014
Datum zadání: 24.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2014
Datum a čas obhajoby: 25.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce na téma "Sociální politika EU a její vliv na právní úpravu ČR" se zabývá problematikou vlivu unijních institucí, respektive vlivu primárního a sekundárního práva EU v oblasti sociální politiky EU, jakožto politiky se sdílenými kompetencemi, na právní úpravu ČR. Práce si stanovila v úvodu dva cíle: 1) v jakém rozsahu disponuje EU pravomocemi v oblasti sociální politiky, tj. ve kterých oblastech sociální politiky je oprávněna ovlivňovat právní úpravu členských států v této oblasti; 2) představení konkrétních změn a vlivů unijního práva na legislativu ČR.
Práce využila dvou výzkumných metod: 1) analýzou primárního práva EU byla zjištěna "kompetenční ustanovení", na jejichž základě byl stanoven rozsah kompetencí EU v oblasti SP EU; 2)komparací zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a zákoníku práce 262/2006 Sb., za pomoci analýzy textu harmonizačního zákona č. 155/2000 Sb.,byly vyvozeny konkrétní změny české legislativy.
Na základě těchto analýz a komparací bylo zjištěno, že právní úprava ČR je ovlivněna (kromě oblasti sociálního zabezpečení) především v oblasti pracovního práva. Konkrétními změnami se zabývá kapitola třetí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation is dealing with the problem of the European social policy, as a policy with shared competences (that means that there are shared competences - between national states and it´s authorities and the EU ´s authorities), and it´s increasing impact on the czech legislation. This growing influence of EU´s authorities and EU primary and secondary law is caused by the czech EU membership (originated in 2004).
In this dissertation, there were set two main goals. First of these two aims is to find out, in whitch scale is the czech legislation influenced by European Union´s law, especially in the field of social policy. The second aim is to present particular changes and modifications of czech nation law, caused by the EU secondary law – by the regulations and implemented directives.
The research methods used in this dissertation were: The European primary law analysis, witch led to the findings about the scale of EU authorities competences, in sence of czech national law transformation. The second half of this dissertation used the method of comparison. There were compared two labour law codes – the labour law code number 65/1965 and labour law code number 262/2006. As we should be able to find out, which chnages brought EU primary law, and secondary law as well, to the czech national law, it was necessary to compare these two labour codes with the harmonization amendment – with the law number 155/2000.
It was foud out, that the EU social policy is influencing czech legislation in two main fields – in the field of labour law and social security law. The scale of the impact of EU ´s legislation implementation is included in charter 3 of this dissertation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK