Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivity žáků konkrétní školy k ochraně životního prostředí
Název práce v češtině: Aktivity žáků konkrétní školy k ochraně životního prostředí
Název v anglickém jazyce: Activities of pupils of specifis school for enviromental protection
Klíčová slova: žák s mentálním postižením, odborné činnosti, praktická škola, ekologie, ochrana životního prostředí, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Klíčová slova anglicky: Pupil with mental disabilities, Specialized aktivities, Practical school, ekology, protection of enviroment, environmental education, education and awareness
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Thorovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2014
Datum zadání: 22.02.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studující navrhne edukativní projekt, ověří jej v praxi a provede jeho evaluaci. V diskusi propojí výsledky ověřování s teoretickými poznatky.
Seznam odborné literatury
Braniš, M.: Základy ekologie a ochrany životního prostředí, Informatorium Praha, 2010. ISBN 80-7333-024-5
Skýbová, J.: Environmentální výchovné projekty pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. UK Praha-PF, Praha 2008.
Pipeková, J.: Osoby s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendů. Brno, MSD 2006.
Předběžná náplň práce
Tématem této práce je projektové vyučování environmentální výchovy v Praktické škole dvouleté. Práce nastiňuje problematiku projektového vyučování a možnosti žáků Praktické školy v této oblasti. Záměrem této práce je popsat, jak lze v oblasti speciálního školství aplikovat environmentální vzdělávání v podobě jednoduchých projektů, založených na spolupráci vedení školy, pedagogů, koordinátora environmentální výchovy a žáků. Cílem je tedy poskytnout osnovu a inspiraci při teoretickém a praktickém zpracovávání projektu. Dílčím cílem této práce je nastínit oblast vzdělávání žáků s mentálním postižením.
V praktické části jsou specifikovány dva projekty, na kterých se žáci praktické školy dvouleté spolupodíleli. Přínos praktické části práce spočívá v prozkoumání použitelnosti projektů při vyučovacím procesu. Pro zájemce projektového vyučování jde o užitečný návrh vlastní aplikace projektů, včetně zohlednění mentální úrovně žáků a dalších aspektů jako je ozdravení klimatu školy.
Hlavní přínos práce spočívá v nastínění problematiky vzdělávání žáků v Praktické škole dvouleté formou projektů, následném vyvození poznatků o projektovém vyučování a možnostech realizace environmentálního vzdělávání ve vyučovacím procesu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theme of this work is project of teaching environmental education in two-year practical school. This essay is outlining some problems with project education and possibilities of pupils of practical school in this area. Intention of this essay is to describe how we can apply environmental education in the form of simple projects which are based on cooperation, that all in the area of special education. The goal is to provide an outline and inspiration for theoretical and practical processing of project. A partial goal is to outline area of education of mental disable pupils.
There is specification of two projects in the practical part on which will the pupils of two-year practical school collaborate. Outcome of the practical part is in the examination of usefulness of project in process of teaching the environmental education. For those who are interest this is helpful proposal for application of your own projects in which is taken into account mental level of pupils and other aspects such as rehabilitation of school environment .
The main purpose of this work is in showing the issue of education of pupils in two-year practical school through projects and the following deduction of findings about project education and possibilities of realization of environmental education in the teaching process.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK