Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Co dáme na nástěnku?
Název práce v češtině: Co dáme na nástěnku?
Název v anglickém jazyce: Suitable for Exhibiting?
Klíčová slova: dětská výtvarná práce, artefakt, nástěnka, mateřská škola, vzdělávací cíle, autorství, výzkum
Klíčová slova anglicky: childrens´artwork, artefact, exhibiting, pre-school, educational aims, authorship
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2014
Datum zadání: 25.02.2014
Datum a čas obhajoby: 12.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Zásady pro vypracování
Vypracujte výzkumnou sondu, postupující metodami Založené teorie. Probádejte dětské a učitelské představy o ideální nástěnce, o tom, jaké práce se hodí a nehodí na nástěnku, popiště příklady toho, jak zaměření na reprezentativní nástěnku vstupuje do procesu dětské tvorby ve školce.
Použijte rozhovor a pozorování, případně experiment. Pokuste se pojmenovat několik kódů, a naznačit vztah mezi nimi. Výzkumnou sondu průběžně teoreticky rámujte, vymezujte a vysvětlujte pojmy, kterými o pozorovaných jevech mluvíte. V závěru formulujte svá zjištění a doporučení, vyplývající z vašeho bádání.
Seznam odborné literatury
FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany, H and H, 2008.
ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997.
PINC, Z.: Fragmenty k filosofii výchovy. Oikoymenh, 1999. (Vybrané kapitoly).
Švaříček R. Šeďová, K. a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál 2007.
SYSLOVÁ, Z., Sedláčková, H., Štěpánková, L. 2012. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Wolters Kluwer. Praha.
JANÍK, T. Obsah vzdělávání. In: J. PRŮCHA, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009.
HAJDUŠKOVÁ, L. a K. DYTRTOVÁ. Pozor sněhulák! K analýze hodnoty žákovského výtvarného díla. Výtvarná výchova, UK 2011,s. 17 – 21.
SLAVÍK, J. a T. JANÍK. Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů učení a vyučování. Pedagogika 2012,s. 262 – 286.
Předběžná náplň práce
Prostudujte vybrané problémy týkající se nástěnky, zdůrazněte pohled učitelů a dětí. Předběžné motivy zkoumání:

• Nástěnka podle dětí (jak by výtvarné práce vybíraly a adjustovaly děti)
• Co zůstává v šuplíku? Vazba vystavovaných prací na vzdělávací cíle výtvarné výchovy.
• „Vzorná“ práce – nároky na reprezentativnost práce, učitelské zásahy do artefaktu
• Plánování činností s důrazem na proces x na efektní artefakt
• „Co všechno jsme udělali“ výtvarné práce na nástěnce a vykazování aktivity
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study issues of exhibiting in pre-school, focus on teachers´and students´perspective. Investigate:

• Exhibition board - as children like it
• What remained in the folder - exhibiting and educational targets
• "Excellent" artwork - a representative work, authorship of the artefact
• Planning activities in Visual Arts Education with focus on proces vs. focus on the final artefact
• Exhibition board - a proof of active approach to education?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK