Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ICT a bezpečnost v základních uměleckých školách
Název práce v češtině: ICT a bezpečnost v základních uměleckých školách
Název v anglickém jazyce: ICT and security in elementary art schools
Klíčová slova: Řízení bezpečnosti, management rizika, ISO/IEC 27000, ICT bezpečnost, ochrana osob a majetku
Klíčová slova anglicky: Security control, risk management, ISO/IEC 27000 standard, ICT security, protection of person and property
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2014
Datum zadání: 21.02.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 08:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Závěrečná bakalářská práce ICT a bezpečnost v základních uměleckých školách bude zaměřena na zjištění stavu bezpečnosti v základních uměleckých školách z hlediska využívání ICT. Bude navrhnuto a výzkumem ověřeno řešení předcházející, nebo snižující rizika.
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového a dále rozpracovaného prováděcího projektu popsanými metodami a za použití uvedené literatury.
Student je povinen dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedF UK v Praze v roce 2013.
Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce, autor práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK