Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopady přímé volby prezidenta na charakter politického režimu ČR
Název práce v češtině: Dopady přímé volby prezidenta na charakter politického režimu ČR
Název v anglickém jazyce: Consequences of the direct presidential elections for the Czech political regime
Klíčová slova: Přímá volba prezidenta, parlamentní režim, poloprezidentský režim, prezident České republiky, Ústava ČR, Miloš Zeman, meziinstitucionální vztahy, kompetenční spory, racionalizace parlamentního režimu
Klíčová slova anglicky: Direct Election of the President, Parliamentary Regime, Semi-presidential Regime, President of the Czech Republic, Constitution of the Czech Republic, Miloš Zeman, Interinstitutional Relations, Conflict over Competences, Rationalization of the Parliamentary Regime
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2014
Datum zadání: 24.02.2014
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Oponenti: PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 1005 s. ISBN 978-80-210-4844-7.

BRÜGEL, Johann Wolfgang. Češi a Němci 1918-1938. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 846 s. ISBN 80-200-1440-3.

CABADA, Ladislav a Michal KUBÁT. Úvod do studia politické vědy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 445 s. ISBN 80-86432-41-6.

CABADA, Ladislav a Sandra ŠTOLLOVÁ. Proměny postavení prezidenta ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 2014, 199 stran. ISBN 978-80-87713-03-7.

ELGIE, Robert. Semi-presidentialism in Europe. Repr. 2004. Oxford: Oxford University Press, 1999, xiv, 320 s. ISBN 0-19-829386-0.

GERLOCH, Aleš a Jan KYSELA. 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 391 s. ISBN 978-80-7380-448-0.

HAVEL, Václav a Jan ZELENKA. Projevy a jiné texty z let 1992-1999. 1. vyd. Praha: Torst, 1999, 939 s. ISBN 80-7215-093-6.

HLOUŠEK, Vít. Presidents above parties?: presidents in Central and Eastern Europe, their formal competencies and informal power. 1th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 311 s. ISBN 978-80-210-6687-8.

CHARVÁT, Jakub a Petr JUST. První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014, 245 s. ISBN 978-80-86855-96-7.

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938) [online]. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, 577 s. [cit. 2015-11-24]. ISBN 80-7277-031-4.

KLIMEK, Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. 1.vyd. Praha: Panevropa, 1996, 432 s., [16] s. čb. fot. příl. ISBN 80-85846-06-3.

KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 13. 1918-1929. 1. vyd. Praha: Paseka, 2000, 821 s. ISBN 80-7185-328-3.

KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní systémy evropských států: (srovnávací studie). 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. 423 s. ISBN 80-7201-606-7.

KOŘAN, Michal a kol. Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, 472 s. ISBN 978-80-87558-19-5.

KUBÁT, Michal. O komparativní politologii a současné české politice. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 162 s. ISBN 978-80-246-2479-2.

KUBÁT, Michal. Současná česká politika: co s neefektivním režimem?. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2013. 119 s. ISBN 978-80-87474-86-0.

KYSELA, Jan. Deset let Ústavy České republiky: východiska, stav, perspektivy: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-45-9.

KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, 352 s. ISBN 978-80-7502-022-2.

NOVÁK, Miroslav a Lubomír BROKL. Úvod do studia politiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 783 s. ISBN 978-80-7419-052-0.

NOVÁK, Miroslav a Miloš BRUNCLÍK. Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech - Česká republika v komparativní perspektivě. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008, 399 s. ISBN 978-80-7363-179-6.

ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií: [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014, 304 s. ISBN 978-80-262-0742-9.

ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie: [srovnávací analýza demokratických politických systémů]. Vyd. 3. Praha: Portál, 2012, 207 s. ISBN 978-80-262-0218-9.

SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 238 s. ISBN 978-80-7419-048-3.

ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2013. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013, 253 s., viii s. obr. příl. ISBN 978-80-7325-325-7.

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008, 236 s. ISBN 978-80-210-4520-0.

OPAT, Jaroslav. Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka: česká otázka včera a dnes. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003, 534 s. ISBN 80-86142-13-2.

POLÁK, Stanislav. T.G. Masaryk: za ideálem a pravdou. Vyd. 1. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2012, 335 s. ISBN 978-80-86142-41-8.

TABERY, Erik. Hledá se prezident: zákulisí voleb hlavy státu. Praha: Respekt Publishing, 2008, 451 s. ISBN 978-80-903766-7-0.

TAVITS, Margit. Presidents with Prime Ministers: Do Direct Elections Matter?. Oxford: Oxford University Press, 2009, x, 273 s. ISBN 978-0-19-955332-7.

VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky: historie a současnost. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011, 486 s. ISBN 978-80-7367-893-7.

WHITE, Stephen, Judy BATT a Paul G LEWIS. Developments in Central and East European politics 4. Durham: Duke University Press, 2007, xix, 310 s. ISBN 9780822339441.

ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. 1. vyd. Praha: Argo, 2014, 564 s., [48] s. obr. příl. ISBN 978-80-257-1213-9.
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se autor věnuje dopadům přímé volby na charakter politického režimu v České republice. Konkrétně se práce zaměřuje na charakterové vlastnosti jednotlivých typů režimů, aby je posléze mohla aplikovat na reálný stav režimu v České republice po zavedení přímé volby hlavy státu a zhodnotit, zda došlo k vychýlení či změně parlamentního režimu v režim poloprezidentský. Historická analýza prezidentského úřadu v Českých zemích popisuje fenomén jeho mimořádné role a váženosti, který se promítá i do soudobých politických reálií a nezanedbatelně tak ovlivňuje funkční problematiku státu. Teoretický rozbor přímé volby prezidenta republiky pak předkládá dopady, které taková implementace do ústavního řádu České republiky způsobila a zároveň vyvrací některé pochybné argumenty, které byly pro její prosazení zákonodárným sborem klíčové. Pomocí deskriptivní analýzy chování prvně přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana se autor pokouší odhalit reálné kompetenční spory mezi ním a ostatními složkami moci. Výsledkem je podrobný popis dosavadní vzájemné spolupráce jednotlivých mocenských aktérů a institucí v rámci režimu a jeho finální charakterové zhodnocení doplněné o možné racionální kroky pro jeho další vývoj.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Primary aim of this thesis is to describe the effects of direct elections on the nature of the political regime in the Czech Republic. Specifically, author focus on the distinctive attributes of various forms of government, which are then applied to the current state regime in the Czech Republic after the introduction of direct presidential elections and whether it effectively means a transition from parliamentary to semi-presidential regime. Historical analysis of the presidential office in the Czech countries describes the phenomenon of its extraordinary role and respectability, which is reflected in the contemporary political realities and have a major influence on the functioning of the state. Theoretical analysis deals with impacts introduction of the direct presidential election had on the constitutional order of the Czech Republic and disproves various arguments, which once lead to its legislative implementation. Using a descriptive analysis of the behaviour of the first directly elected president Miloš Zeman, author tries to unveil actual jurisdictional disputes between him and other elements of power. The result is a detailed description of the existing cooperation between individual people and institutions of power within the regime and its final character assessment accompanied by possible rational step for its further development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK