Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krizový management ve školství
Název práce v češtině: Krizový management ve školství
Název v anglickém jazyce: Crisis management in education
Klíčová slova: Hrozba, krize, management, školství
Klíčová slova anglicky: Threat, crisis, management, education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.02.2014
Datum zadání: 20.02.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2014 10:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka použije v teoretické části práce metodu rešerše, ve výzkumné části metodu dotazníkového šetření a interview. Získaná data a informace vyhodnotí a interpretuje tak, aby mohla formulovat odpovědi na výzkumné otázky. Hlavním cílem práce je aplikace krizového managementu na oblast školství z pohledu vnitrobezpečnostních hrozeb. Výzkumné otázky: Je škola, která má preventivní programy zaměřené na řešení krizových situací způsobených vnitřními bezpečnostními hrozbami, pro žáky bezpečnější než škola, která preventivní programy nemá? Je management školy, který zná vnitřní bezpečnostní hrozby a možná řešení situací vyplývajících z těchto hrozeb lépe připraven na hrozící nebezpečí než management školy, který vnitřní bezpečnostní hrozby vůbec nezná? Dochází ve školách, kde jsou známy vnitřní bezpečnostní hrozby všemi učiteli,k rychlejšímu vyhodnocení rizik a ke sjednání nápravy s nižšími následky než ve školách, kde učitelé nejsou s těmito hrozbami seznámeni?
Předběžná náplň práce
Závěrečná diplomová práce pojednává o jedné ze skupin predikativního projektového managementu, kterou je krizový management, a o jeho aplikaci v oblasti školství. Klade si za cíl definovat vnitřní bezpečnostní hrozby, specifikovat a analyzovat rizika, která z těchto hrozeb vyplývají, a popsat procesy řešení pomocí procesních diagramů s ukázkou stanovení matice rizik u hodnocení rizik pedagogických pracovníků z pohledu BOZP.
Součástí práce je přehledné zpracování legislativy, která napomáhá k eliminaci krizových situací vzniklých z vnitřních bezpečnostních hrozeb. Ve výzkumné části se práce zabývá zmapováním výskytu a četnosti možných vnitřních bezpečnostních hrozeb a připravenosti managementu škol těmto hrozbám předcházet. Mapuje závislost pocitu bezpečí žáků na způsobu zpracování preventivních programů ve školách a školských zařízení a hledá odpovědi na otázky připravenosti managementu školy řešit krizové situace vycházející z eskalace vnitřních bezpečnostních hrozeb.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My diploma thesis deals with crisis management, which is a distinctive field of predictive project management, and of its specific application in the field of education. The aim of the thesis is to define internal threats, specify and analyse risks arising from them, and to describe solution processes with the help of process charts with a model risk nut for teachers from the HSE point of view. The thesis also includes complex overview of legislation which can help to eliminate crisis situations arising from internal threats. In the research part the thesis deals with the occurrence and frequency mapping of possible internal threats and assesses the readiness of school managements to prevent and solve crisis situations. It also deals with the students´ sense of security depending on the design of preventive programmes of the schools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK