Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Příroda očima dětí
Název práce v češtině: Příroda očima dětí
Název v anglickém jazyce: Nature through the eyes of children
Klíčová slova: vztah člověka k přírodě, ochrana přírody, environmentální výchova, dítě a příroda, osobnosti EVVO
Klíčová slova anglicky: man's relationship to nature, nature conservation, environmental education, child and nature, personality EE
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2014
Datum zadání: 29.07.2014
Datum a čas obhajoby: 12.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R103, 103, 1. patro, vpravo, vedle stud. oddělení
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Tereza Jedličková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je koncipována jako rešeršně-výzkumná. Studentka se seznámí s požadavky na formální úpravu bakalářské práce.
Studentka bude o svém postupu vedoucího BP informovat každý měsíc (stačí e-mailem).
Předběžná náplň práce
Cílem práce je najít souvislosti mezi ranými dětským zážitky a pozdějším pro-environmentálním chováním. kV rešeršní části práce se studentka bude zabývat vlivem raných dětských zážitků na formování osobnosti, především vztahu k přírodě, vůli k ochraně přírody či k šetrnému/udržitelnému životnímu stylu.
V rámci výzkumné části práce, vybere několik významných osobností z oboru EVVO. Stručně popsat jejich život se zaměřením na jejich dětství. Následně bude hledat společné faktory, které je mohly v dětství ovlivnit natolik, že svůj život zasvětili přírodě, jejímu zkoumání a její ochraně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Goal is to find a relation between children's early experiences and later pro-environmental behavior. kV search of work, the student will examine the influence of early childhood experiences in shaping personality, especially the relationship to nature, the will to conservation or to friendly / sustainable lifestyle.
As part of the research work, choice of several eminent personalities from the field of environmental education. Briefly describe their lives focusing on their childhood. Subsequently, the search for common factors that can affect a child so much that dedicated their lives to nature, its research and its protection.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK