Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentální výchova na SŠ
Název práce v češtině: Environmentální výchova na SŠ
Název v anglickém jazyce: Environmental education in high school
Klíčová slova: environmentální výchova, ochrana životního prostředí, úspory energie, recyklace odpadu, obnovitelné zdroje energie
Klíčová slova anglicky: environmental education, environmental protection, energy savings, recycling of waste, renewable energy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Thorovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2014
Datum zadání: 19.02.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studující zdokumentuje edukativní projekty na konkrétní škole a provede jejich evaluaci. V diskusi propojí výsledky ověřování s teoretickými poznatky.
Seznam odborné literatury
BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí: učebnice pro střední školy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2004. ISBN 80-7333-024-5.

KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 3., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 978-807-1689-027.

ŠLÉGR, Jiří, KISLINGER Jan a LANÍKOVÁ Jana. Ekologie a ochrana životního prostředí: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2002. ISBN 978-807-1688-280.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním všech aktivit konaných v rámci environmentální výchovy na naší škole. Praktická část je zpětnou vazbou pro školu, zda jsou tyto aktivity dostačující pro získávání a upevňování znalostí v oblasti environmentální výchovy. Do dotazníkového šetření byli zahrnuti žáci 2., 3. a 4. ročníků maturitních i nematuritních oborů vzdělání.
Cílem dotazování je zjištění, zda se žáci orientují v tématice environmentálního výchovy a zda získané vědomosti využívají v běžném životě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis describes all activities related to environmental education, which take place in ours chool. Practical part represents feed-back fors chool, it means if these activities are sufficient for gettingin formation in the sphere of environmental education. Students of the 2nd, the 3rd and the 4th grade of graduate and undergraduate studies of ours chool were questioned.
The main purpose of the questioningis to find out if students are well informed about the topic of environmental education and if they are able to use information in real life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK