Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Dětské výtvarné práce - kam s nimi?
Název práce v češtině: Dětské výtvarné práce - kam s nimi?
Název v anglickém jazyce: Dilemmas of Keeping Children´s Artefacts
Klíčová slova: artefakt, archivace, digitalizace, portfolium, dětský výtvarný projev, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: artefact, archivation, digitalization, portfolium, children art, education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2014
Datum zadání: 25.02.2014
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
Zásady pro vypracování
Prozkoumejte osudy výtvarných artefaktů vzniklých ve školce, a navrhněte způsoby jejich archivace, zdůrazněte přitom výtvarně didaktické
hledisko. Při použití postupů výzkumu uměním probádejte médium portfólia; zpracujte portfólium svých vlastních, v současné době vytvářených
výtvarných prací, a kriticky reflektujte jeho funkčnost pro vaše vlastní výtvarné uvažování. Dále prozkoumejte přístupy několika rodin
k uchovávání dětských výtvarných prací vzniklých v prostředí školky. Hlavní metodou sběru dat je zde rozhovor. Sebraná data z obou fází
výzkumu analyzujte a interpretujte způsobem, který bude přínosný pro učitelské rozhodování o práci s dětskými výtvarnými artefakty.
Seznam odborné literatury
ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia 1997.
FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání, H+H, Praha 2008.
HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. UK PedF, Praha 2005.
KESNER, L.: Muzeum umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000.
McLUHAN, M.: Jak rozumět médiím. Mladá fronta, Praha 2011.
SLAVÍK, Jan:Hodnocení v současné škole. 1. vyd. Praha: Portál s.r.o., 1999.
STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Brno, Sdružení podané ruce, 1999.
Předběžná náplň práce
Studentka pojedná o následujích motivech, na některé z nich se úžejí zaměří:

- Digitalizace – úspora i redukce
- Artefakt/portfolium jako nástroj hodnocení dlouhodobějšího vývoje dětského výtvarného projevu
- Artefakt a organizační formy výuky
- Technické aspekty tvorby portfolia, média, dispozitivy
- Trojrozměrný artefakt a jeho archivace
- Vzdělávací aspekty portfólia
- Narativní aspekty portfólia
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Investigating the following issues:

- Digitalization: a usefull tool vs. reduction
- Artefact/portfolium as a tool of assesment in school
- Artefact and organization of the classroom
- Technical aspects of portfolium
- 3D artefact and its archivation
- Porfolium and narratives
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK