Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů mateřské školy
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Factors Affecting the Profession Development of the Head of kindergarten
Klíčová slova: ředitel mateřské školy, faktor, profesní dráha, fáze, kariérní systém, vize
Klíčová slova anglicky: Head of Kindergarten; Factor, Profession Career, Phase, Career System, Vision
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2014
Datum zadání: 19.02.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2014 14:45
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základní cíl práce: Vyzdvihnout kladné a motivující faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů škol, upozornit na záporné faktory při poznávání vývoje práce ředitele. Navrhnout podporu uchazečům pro výkon ředitelské funkce. Výzkumné otázky: Jaká pozitiva a negativa provázejí ředitele/ky mateřské školy v jeho funkčních obdobích, které faktory ovlivňují jejich profesní život? Jaká je osobní a profesní motivace ředitelů/lek mateřských škol k dalšímu vzdělávání? Jaké problémy spatřují ředitelé/ky v různých obdobích své kariéry? Které faktory ovlivňují rozhodnutí ředitele/ky prohlubovat své znalosti? Jakému typu studia jsou ředitelé/ky ochotni se věnovat? Kolik času jsou ředitelé/ky ochotni/y obětovat dalšímu vzdělávání? Uvítali by ředitelé/ky na začátku své kariéry pomoc a v jaké podobě? Základní výzkumnou metodou bude dotazník. Půjde o kvantitativní výzkum. Práce bude vypracována v souladu se schváleným ideovým a prováděcím projektem podle metodického materiálu vydaného CŠM PedF UK v Praze a bude splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá faktory ovlivňujícími profesní rozvoj ředitele mateřské školy. Základním cílem práce je vyzdvihnout kladné a motivující faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů škol a upozornit na záporné faktory. Teoretická část práce je zaměřena na faktory vnější a vnitřní a faktory z mezoprostředí, které nejvíce ovlivňují ředitele mateřské školy v rovině osobní i pracovní. Celá výzkumná část je zaměřena na stanovený cíl bakalářské práce, výzkumné otázky jsou vlastní konstrukce a hledají odpovědi na to, jaké faktory ovlivňují ředitele mateřských škol v jejich profesním rozvoji. Práce mapuje, v jakých oblastech je důležité nabídnout vzdělání nejen začínajícím ředitelům. Závěr práce ukazuje, že ředitelé jsou ovlivněni ve svém profesním rozvoji zejména vzděláním, osobními faktory a z velké části stále se měnící legislativou. Poznatky z této práce mohou využít vzdělávací instituce pro cíleně zaměřenou podporu ředitelů, ale i ředitelé samotní pro svoji sebereflexi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor’s thesis deals with factors affecting the profession development of the kindergarten headmaster. The basic objective is to highlight the positive and motivating factors affecting the profession development of the kindergarten headmasters and bring attention to the negative ones.
The theoretical part of the work is aimed firstly at external and internal factors and secondly at the mezzo environment factors affecting the kindergarten headmasters at the personal and working level.
The whole research part is aimed at the preset objective of the bachelor’s work. The research questions are of the self made nature and find answers to questions such as which factors influence the work of kindergarten headmasters in their profession development. The work identifies in which fields it is important to offer the education not only to the newly beginning headmasters.The conclusion of the work demonstrates that the headmasters are affected in their profession development especially by the education, personal factors and to a great extent by ever changing legislation. The findings of this work can be applied by the educational institutions for the purpose of the aimed support to headmasters and also by headmasters themselves for the purpose of their own feedback.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK