Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika čerpání dovolené u pedagogických a nepedagogických pracovníků
Název práce v češtině: Problematika čerpání dovolené u pedagogických a nepedagogických pracovníků
Název v anglickém jazyce: Issue of taking leave for teaching and non-teaching staff
Klíčová slova: Dovolená, čerpání dovolené, proplácení dovolené, kategorie pracovníků, pedagogický pracovník, nepedagogický pracovník, ředitel, součást školy, plánování, sebeřízení, psychohygiena, řízení času.
Klíčová slova anglicky: (annual) leave, taking (annual) leave, paying for untaken (annual) leave, categories of staff, teaching staff, non-teaching staff, headmaster (headmistress), part of a school, planning, self-management, mental hygiene, time management
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2014
Datum zadání: 19.02.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2014 15:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, M006
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat aktuálními problémy uplatňování pracovního práva ve školách a školských zařízení s konkrétním zaměřením na problematiku čerpání dovolené u pedagogických a nepedagogických pracovníků v jednotlivých typech škol a školských zařízení v okrese Havlíčkův Brod zřizovaných obcemi. Základní cíl práce: Analyzovat problematiku plánování a čerpání dovolené ředitelů, pedagogických i nepedagogických pracovníků, samostudia u PP - vliv na provoz a rozpočet jednotlivých druhů škol a školských zařízení. Základní výzkumnou metodou bude dotazník. Půjde o kvantitativní výzkum. Práce bude vypracována v souladu se schváleným ideovým a prováděcím projektem podle metodického materiálu vydaného CŠM PedF UK v Praze a bude splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou plánování a čerpání dovolené u pedagogických a nepedagogických pracovníků v jednotlivých typech škol a školských zařízení v okrese Havlíčkův Brod zřizovaných obcemi, v návaznosti na platné právní předpisy.
Vychází z předpokladu, že čerpání dovolené je plánováno za účelem vyčerpání veškeré dovolené všech pracovníků v daném roce, ve kterém mají na její čerpání nárok.
Práce shrnuje důvody, pro které dochází k nevyčerpání dovolené, přináší pohled na soulad s právními předpisy a vyhodnocení, ve kterých součástech škol, a u které kategorie pracovníků jsou největší problémy s čerpáním dovolené a jak to ovlivňuje rozpočet škol. Výsledky výzkumného šetření by se mohly aplikovat
při funkčním studiu ředitelů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor degree thesis deals with the planning of annual leave for teaching and non-teaching staff and with their taking leave in different types of schools and educational establishments in the district of Havlíčkův Brod run by municipalities, in relation to valid legal regulations.
It is based on the assumption that annual leave is planned for the purpose of using up all leave of all employees in the year when they are entitled to take it.
The thesis summarizes the reasons for which not all annual leave is taken, looks at the compliance with legal regulations and tries to find out in which parts of schools and in which categories of staff the biggest problems with taking annual leave arise and how this affects the school budget. The results of the research survey could be applied in the vocational education of headmasters and headmistresses.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK